RM-SYSTÉM»Právní prohlášení

Právní prohlášení

Obecná ustanovení

Toto právní prohlášení obsahuje podmínky užívání (dále jen „podmínky") internetových stránek www.rmsystem.cz (dále jen „internetové stránky"). Tímto žádáme všechny osoby navštěvující internetové stránky, kteří se s těmito podmínkami dosud neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání těchto stránek. Užíváním internetových stránek s těmito podmínkami souhlasíte.

Provozovatelem internetových stránek je společnost RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále jen „Česká burza").

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů jsou dostupné v Informačním memorandu, které má za cíl Vás obeznámit s tím, jaké údaje o Vás zpracováváme, z jakých zdrojů je získáváme, jaká práva můžete v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů uplatnit a jakým způsobem tak můžete učinit.

Upozornění na rizika spojená s investováním do investičních nástrojů

S investicí do investičních nástrojů (např. cenné papíry, deriváty) je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Kurzy, devizové kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry investičních nástrojů se mohou měnit, nebo-li růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není v žádném případě zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou v každém případě riziko ztráty z takové investice. Jakékoli kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji nemohou v žádném případě sloužit jako záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů těchto investičních nástrojů.

Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry nelze považovat za formu či obdobu kolektivního investování, vkladu u peněžního ústavu ani pojištění či penzijního připojištění. Z informací uvedených na těchto internetových stránkách týkajících se jakéhokoli regulátora finančního či kapitálového trhu nebo jakéhokoli garančního systému (např. Garanční fond obchodníků s cennými papíry), nelze v žádném případě vyvozovat, že tyto instituty zaručují výnosy z kterékoli investiční služby nebo návratnost investic do kteréhokoli investičního nástroje nebo že tito regulátoři takové investice doporučují.

Česká burza doporučuje všem investorům, aby své investiční záměry a rozhodnutí vždy předem konzultovali s odbornými pracovníky.

Zveřejňování údajů na jednom místě

Česká burza poskytuje tržní data na internetových stránkách bezplatně a co nejblíže reálnému času. Poskytování tržních dat na internetových stránkách České burzy bezplatně a v reálném čase platí i pro poskytování online dat prostřednictvím EasySysu a Česká burza dále poskytuje tržní data bezplatně a v reálném čase rovněž i obchodníkům, kteří jsou účastníky České burzy.

Poskytování údajů o trhu nediskriminačním způsobem

Česká burza poskytuje tržní data na svých internetových stránkách a prostřednictvím aplikace EasySys v reálném čase a bez poplatků všem účastníkům finančního trhu, z toho důvodu dále svoje účastníky ani jejich klienty (koncové zákazníky) žádným způsobem nekategorizuje.

Uchovávaní údajů v oddělené, nespojené podobě

Česká burza neposkytuje službu nákupu údajů o trhu, tedy nákup případných dodatečných služeb není s poskytováním údajů o trhu nijak spojen.

Cookies

Aby pro Vás byla práci s těmito internetovými stránkami snazší, používáme soubory typu "Cookies".

Informace o rozsahu a účelu zpracování cookies

Co jsou cookies?

Cookie je krátký textový soubor tvořený písmeny a číslicemi, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Vaše příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení, k výběru relevantních reklam či ke sledování počtu návštěvníků na stránce.

Jaké cookies používáme?

Kromě našich vlastních souborů cookie (soubory cookie první strany), používáme v některých případech také soubory cookie třetích stran, které nám umožňují lépe pochopit a případně i zlepšovat především efektivnost naší reklamy na internetových stránkách české burzy RM-SYSTÉM, popřípadě na internetových stránkách třetích stran. V případě souborů cookie třetích stran je správa cookies realizována na jejich straně.

Na těchto internetových stránkách používáme nástroje a služby poskytované společnostmi Google, Inc. a Seznam.cz, a.s., především pak Google Tag Manager, Sklik, Google Analytics a Google AdWords včetně remarketingu/retargetingu a přehledů o demografii a zájmech uživatelů.

S ohledem na výše uvedené jsou na internetových stránkách využívány různé druhy cookies, přičemž podle jednotlivých druhů se liší i rozsah jejich zpracování, a to buďto formou dočasných souborů cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížení stránky, anebo trvalých souborů cookies, které zůstávají uloženy ve vašem počítači delší dobu.

Shromažďování těchto informací slouží k zlepšování našich služeb, především pak pro marketingové účely, úpravy webových stránek a uzpůsobení jejich provozu tak, aby co nejvíce vyhovovaly zájmům a potřebám návštěvníků stránek a aby umožnily plné, funkční a bezproblémové využití našich internetových stránek včetně služeb třetích stran.

Přehled jednotlivých cookies

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics (Universal Analytics, Google Analytics 4, případně jejich budoucí nové verze, dále jen "Google Analytics"), poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Detailní informace o Google Analytics a informace o zpracování osobních údajů ze strany Google naleznete na: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

Změna nastavení / odvolání souhlasu

V případě, kdy chcete upravit jednotlivé preference nebo když chcete dříve udělený souhlas následně odvolat, proveďte úpravu v nastavení cookies.

Pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním určitého typu cookies souborů, přestaneme tato cookies využívat. Samotné cookies soubory však zůstávají i nadále uloženy ve vašem internetovém prohlížeči, odkud je můžete kdykoli odstranit (například vymazáním historie prohlížeče).

Pod níže uvedenými odkazy naleznete informace, jak odstranit soubory cookie v nejčastěji používaných internetových prohlížečích (za informace uvedené pod jednotlivými odkazy, stejně tak za případnou změnu těchto odkazů, neneseme žádnou odpovědnost):

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org

Google Chrome: https://support.google.com

Opera Software: https://help.opera.com/

Autorská práva a ochranné známky

Česká burza má veškerá autorská práva a ostatní práva na užívání a ochranu internetových stránek, jejich obsahu, zejména pak článků, zpráv, příspěvků, smluv, podmínek, ceníků a dalších materiálů (dále jen „materiály") a ochranných známek, není-li uvedeno jinak.

Informace uvedené na internetových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu a jejich užití pro jiné účely, zejména formou jejich šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou je bez předchozího souhlasu České burzy zakázáno.

Vyloučení odpovědnosti

Veškeré materiály umístěné na internetových stránkách slouží pouze pro informační účely a při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením odpovídající péče.

Předchozí věta se nevztahuje na materiály zveřejňované na internetových stránkách v souladu se smlouvami mezi Českou burzou a jejími klienty a na materiály, která má Česká burza povinnost zveřejňovat podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dále dle vyhlášky č. 235/2008 Sb., o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů a dle vyhlášky 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému.

Česká burza neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek, neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek a jejich obsahu a dále neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou z důvodu jejich částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti připojení k internetovým stránkám.

Využití jakýchkoliv informací na internetových stránkách je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti daného uživatele.

Česká burza si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv materiálů zveřejněných na internetových stránkách bez předchozího upozornění.

Česká burza neodpovídá za obsah cizích internetových stránek, které jsou přístupné prostřednictvím internetových stránek České burzy ani za cizí internetové stránky ze kterých je možné se připojit na internetové stránky České burzy.

Závěrečná ustanovení

Česká burza neodpovídá za správnost překladů obsahu internetových stránek, ačkoliv usiluje o co nejlepší přesnost překládaných materiálů.

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich uveřejnění na internetových stránkách. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto internetové stránky a nadále je nepoužívejte.