RM-SYSTÉM»Vzdělávání»Dividendy

Dividendy

Co je to dividenda?

Jedním z důvodů, proč investor kupuje akcie, jsou dividendy. Dividenda je výnos vyplácený emitentem (akciovou společností) do rukou akcionáři, který cenné papíry držel v tzv. rozhodný den pro výplatu dividendy. V podstatě se jedná o podíl na zisku, který společnost vytvořila. Ve většině případů je dividenda vyplacena ze zisku za minulý rok, ale může být vyplacen i nerozdělený zisk z minulý let.
O tom, zda společnost bude, nebo nebude dividendy vyplácet, rozhoduje valná hromada - zpravidla se tak děje na návrh managementu společnosti.
Společně s rozhodným dnem pro výplatu dividendy je na valné hromadě určen i datum splatnosti dividendy, což je termín, od kdy si akcionáři mohou dividendy vyzvednou.

Jak na dividendy reaguje kurz akcie?

Následující obchodní den po rozhodném dni, reagují akcie zpravidla technickou korekcí o čistou výši dividendy. Například O2 má rozhodný den pro výplatu dividendy 9. září 2009 se splatností od 7. října 2009. Každý, kdo bude držet akcie O2 9. září po uzavření trhu, bude mít nárok na dividendu v hrubé výši 50 Kč. 10. září 2009 již bude možné nakupovat akcie bez nároku na dividendu, ale kurz akcie tento den ráno poklesne o čistou dividendu, tedy o 42,50 Kč (daň z dividend je v ČR 15 %). Pokles nemusí být přesně ve výši dividendy, záleží na aktuálním vývoji na akciovém trhu. V některých případech může růst kurzu v reakci na nové informace technickou korekci zcela vykompenzovat.
Z výše uvedeného vyplývá, že na pouhé držbě akcie přes rozhodný den se nedá vydělat a určující je, zda společnost dividendy vyplácí pravidelně každý rok.

Kdy a jak často společnosti dividendy vyplácejí?

Většina českých titulů má rozhodný den pro výplatu dividendy shodný s rozhodným dnem pro konání valné hromady, která rozhoduje o zisku za uplynulý rok. Ta se obvykle koná v dubnu nebo květnu. Není to však pravidlem a rozhodný den může být i později, což je v posledních letech případ O2 nebo Komerční banky.
Termín rozhodného dne je plně v kompetenci valné hromady, která rovněž může rozhodnout o tom, zda se výplata uskuteční najednou, pololetně nebo třeba kvartálně.

Proč je před rozhodným dnem pro výplatu dividendy rozdílný kurz akcie na burze RM-SYSTÉM a na pražské burze?

Tento fakt je dán rozdílnou dobou vypořádání. Zatímco jsou obchody s cennými papíry na burze RM SYSTÉM vypořádávány on-line, na pražské burze jsou vypořádávány s dvoudenním zpožděním. Proto technicky klesá kurz akcie na pražské burze o dva dny dříve než na burze RM-SYSTÉM. Po rozhodném dni se kurz na obou burzách opět srovná.

Dá se na technické korekci vydělávat shortováním?

Samozřejmě nedá. Někteří obchodníci umožňují spekulovat na pokles akcie půjčováním cenných papírů, které investor nejprve prodá a následně v ideálním případě levněji dokoupí. Nicméně drží-li investor short (krátkou) pozici přes rozhodný den, tak sice na krátké pozici vydělá, ale musí ještě doplatit dividendu tomu, od koho si akcie půjčil. Kvůli tomu se spekulace na pokles v praxi v těchto dnech neprovádí.

Co je to dividendový výnos (dividend yield)

Z pohledu investora není až tak důležitá absolutní výše dividendy, ale spíše její výše vzhledem k tržní ceně akcie vyjádřená v procentech.

DY = (hrubá dividenda / tržní cena akcie) * 100

Které tituly obchodované v českých korunách vyplácejí dividendy?

Podrobné informace o dividendách naleznete ve zprávách od emitentů na webu www.rmsystem.cz pod grafem konkrétního titulu. Historii vyplácení dividend, včetně aktualizovaného přehledu společností, které oznámily výplatu dividendy v letošním roce, naleznete zde.

Dlouhodobě dividendy vyplácí například:

Další články ze sekce vzdělávání