RM-SYSTÉM»Události»Česká spořitelna má za 3 čtvrtletí vyšší zisk o 15 procent

Česká spořitelna má za 3 čtvrtletí vyšší zisk o 15 procent

31.10.2011 09:12
Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk o 15,4 % vzhledem ke stejnému období minulého roku a její zisk tak dosáhl výše 9,56 mld. Kč

„Navzdory nevyřešené dluhové krizi v Evropě a jejímu vlivu na reálné ekonomiky můžeme oznámit výborné výsledky. Ty kromě růstu výnosů z obchodních činností odráží nižší tvorbu opravných položek a klesající provozní náklady. Vyhlídky České spořitelny jsou velmi dobré - jsme silně kapitálově vybaveni, máme dostatečnou likviditu. Očekáváme uspokojivý výhled v oblasti průmyslové výroby tažené exporty a s tím spojenou poptávku po investicích. Neměníme pohled na situaci české ekonomiky, ani na náš vlastní potenciál a strategii. Náš obchodní model, který prověřila krize, je zdravý a ziskový a naše strategie zaměřená na vysokou spokojenost a loajalitu klientů se osvědčuje v těžkých i dobrých časech," říká Pavel Kysilka, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny.

Hlavní body z výsledků k 30. září 2011

Konsolidované, neauditované údaje k 30. září 2011, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. září 2010, pokud není uvedeno jinak:

 • Provozní zisk poklesl o 3,2 % na 19,29 mld. Kč z 19,93 mld. Kč.
 • Zisk před zdaněním se zvýšil o 12,9 % na 11,87 mld. Kč z 10,51 mld. Kč.
 • Čistý úrokový výnos vzrostl o 3,1 % na 23,34 mld. Kč z 22,65 mld. Kč.
 • Všeobecné správní náklady se meziročně snížily o 1,4 % na 13,89 mld. Kč z 14,09 mld. Kč.
 • Bilanční suma se meziročně zvýšila o 4,5 % na 932,03 mld. Kč z 891,55 mld. Kč.
 • Klientské úvěry vzrostly o 1,4 % na 471,56 mld. Kč z 465,23 mld. Kč.
 • Retailové úvěry (pouze ČS) se zvýšily o 0,5 % na 260,52 mld. Kč z 259,17 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům (vklady) se zvýšily o 3,3 % na 700,99 mld. Kč z 678,51 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům zůstala stabilní na úrovni 3,86 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se zvýšila na 17,3 % z 16,9 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) vzrostla na 1,4 % z 1,2 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zvýšil na 41,9 % z 41,4 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) k závazkům (vkladům) poklesl na 67,3 % z 68,6 %.
 • Konsolidovaná kapitálová přiměřenost se zvýšila na 14,4 % z 14,0 %.

Komentář k výsledkům

Na výsledky banky za tři čtvrtletí 2011 měl pozitivní vliv rostoucí čistý úrokový výnos, pokračující pokles nákladů a nižší tvorba opravných položek na úvěry a pohledávky. Negativní vliv na výsledek měl pokles čistého zisku z obchodních operací a zhoršení ostatních provozních výsledků. Provozní zisk se meziročně snížil o 3,2 % na 19,29 mld. Kč. Ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, se zvýšil z 41,4 % na 41,9 %.

Čistý úrokový výnos se v dlouhodobém prostředí historicky nízkých úrokových sazeb zvýšil o 3,1 % na 23,34 mld. Kč. Zvýšily se zejména úrokové výnosy z dluhopisů v portfoliu finančních aktiv držených do splatnosti. Mírně se také zvýšil čistý úrokový výnos z klientských obchodů. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se drží na úrovni 3,86 % (ve stejném období loni činila 3,86 %).

Čisté příjmy z poplatků a provizí se meziročně zvýšily o 2,0 % na 9,16 mld. Kč, a to hlavně díky příjmům z platebních transakcí díky jejich rostoucímu počtu a objemu. Např. prostřednictvím přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 bylo v prvních třech čtvrtletích letošního roku provedeno o 12,7 % transakcí více a objem karetních transakcí v síti České spořitelny se meziročně zvýšil o 19,1 %. Rostly i příjmy z transakcí s cennými papíry, a to zejména brokerské poplatky.

Čistý zisk z obchodních operací se meziročně výrazně snížil o 71,9 % na 0,67 mld. Kč. Klesly hlavně výnosy z devizových obchodů a z operací s cennými papíry kvůli vývoji na finančních trzích ve třetím čtvrtletí letošního roku.
Meziročně se snížily všeobecné provozní náklady o 1,4 % na 13,89 mld. Kč. Objem nakupovaných výkonů klesl o 1,8 %. Odpisy hmotného a nehmotného majetku klesly o 6,0 %. Personální náklady se mírně zvýšily o 0,3 %.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se výrazně snížilo o 37,0 % na -4,91 mld. Kč. Důvodem meziročního poklesu je zlepšení jak korporátního, tak i retailového úvěrového portfolia. Saldo ostatních provozních výsledků činí -2,11 mld. Kč, což představuje nárůst o 25,2 %. Na ostatním provozním výsledku se podílí řada faktorů: výrazně vyšší odvod do Fondu pojištění vkladů z důvodu nárůstu sazby příspěvku v souvislosti s novelou Zákona o bankách s účinností od 2. pololetí 2010, nebo konzervativní přístup k ocenění investic v realitních fondech a nižší příjmy z prodeje.

Výsledek z finančních aktiv (zahrnující zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizovatelných aktiv a aktiv držených do splatnosti) se meziročně zhoršil na -0,40 mld. Kč, a to v reakci na negativní vývoj na finančních trzích zejména ve třetím čtvrtletí 2011. Bilanční suma dosáhla výše 932,03 mld. Kč, což je nárůst o 4,5 % z 891,55 mld. Kč. V meziročním srovnání rostl na aktivní straně bilance objem portfolia cenných papírů, zejména držených do splatnosti, a poklesly mezibankovní pohledávky. Na pasivní straně bilance rostly klientské a mezibankovní závazky a objem vlastního kapitálu. Snížila se velikost podřízeného dluhu.

Vlastní kapitál dosáhl úrovně 76,22 mld. Kč a vzrostl tak o 14,3 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil díky nárůstu nerozděleného zisku. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s Basel II se tak v porovnání s loňským obdobím zvýšila na 14,4 %.

Obchodní činnost

Objem celkového portfolia klientských úvěrů se meziročně zvýšil o 1,4 % na 471,56 mld. Kč zásluhou vyššího úvěrování podnikatelských subjektů a rostoucím hypotečním úvěrům fyzickým osobám. Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) dosáhlo objemu 260,52 mld. Kč, což je meziroční růst o 0,5 %. Objem spotřebitelských úvěrů klesl o 7,0 % na 73,72 mld. Kč. Celkový objem portfolia hypotečních úvěrů fyzickým osobám meziročně vzrostl o 6,7 % na 124,01 mld. Kč. Úvěry korporacím a velkým městům meziročně vzrostly o 4,2 % na 167,55 mld. Kč. Úvěry ze stavebního spoření klesly o 5,9 % na 42,82 mld. Kč.

Klientské vklady dosáhly objemu 700,99 mld. Kč a meziročně se zvýšily o 3,3 %. Vklady občanů vzrostly o 4,2 % na 531,42 mld. Kč. Rostly především vklady na Osobních a běžných účtech, na termínovaných vkladech (např. Šikovné spoření nebo Prémiové vklady), úložky penzijního připojištění a vklady na stavebním spoření. Výrazně vzrostly termínované vklady veřejného sektoru, naopak vklady právnických osob a vklady na běžných účtech veřejného sektoru poklesly. K 30. září 2011 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,39 milionu, což je meziroční nárůst o 7,0 %, počet provedených transakcí vzrostl o 12,7 % na téměř 76 milionů.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet byl 3,19 milionu kusů (pokles o 1,3 %), z toho kreditní karty představují 0,4 milionu kusů. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet ke konci září 2011 vzrostl o 0,6% na 5,39 mld. Kč. Objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny se meziročně zvýšil o 19,1 % na 72,24 mld. Kč. Počet multifunkčních bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 9,1 % na 1 392 kusů.

Důležité akce ve 3. čtvrtletí 2011

Česká spořitelna začala testovat financování sociálních podniků, které má v zahraničí již dlouholetou tradici. Odborným garantem projektu v České republice je Nadace VIA. Sociální podniky mohou v pilotní fázi projektu požádat o zvýhodněný bankovní úvěr, který jim nabízí Česká spořitelna. Samozřejmou součástí projektu je bezplatné odborné poradenství poskytované žadatelům o úvěr. Pilot poběží dva roky, následně by se financování sociálních podniků mělo stát běžnou součástí nabídky České spořitelny. Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním.

Česká spořitelna rozšířila využití hypoték i na financování montovaných domů na bázi dřeva, a to bez nutnosti zajištění jinou nemovitostí. Zaplnila tak slabé místo na trhu, kdy montované domy byly dosud většinou složitě financovány předhypotečním úvěrem či zajištěním jinou nemovitostí. V září snížila Česká spořitelna sazby hypoték pro občany o 0,3 %, minimální sazba tak činí 3,29 %. Česká spořitelna poskytuje hypotéky s pevnou úrokovou sazbou, kterou si klienti mohou zafixovat na delší čas bez obavy z navýšení sazeb v dalších měsících či letech.

Česká spořitelna ve spolupráci s Českou exportní bankou uvedla na trh program provozního financování pro subdodavatele TOP EXPORT, který je novým nástrojem podpory českého exportu a jedním z důležitých strategických impulsů pro akceleraci českého ekonomického růstu, zvýšení zaměstnanosti a konkurenční schopnosti malých a středních podniků. Program TOP EXPORT se týká poskytování provozních úvěrů malým a středním podnikům s obratem od 30 mil. do 1,5 mld. Kč. Subdodavatel v programu TOP EXPORT získá nejen flexibilní přístup k financování, ale i maximální zjednodušení úvěrového procesu. Úvěry poskytuje Česká spořitelna a jejich zajištění je pokryto zárukou České exportní banky.

Ve všech svých pobočkách nabízí Česká spořitelna konsolidaci úvěrů, která je určena především stávajícím klientům, jež mají závazky u jiných finančních institucí, ale i cizím klientům. Konsolidovat lze spotřebitelské a hotovostní úvěry, kreditní karty i kontokorentní úvěry. Konsolidace půjček může výrazně zjednodušit život lidí, kteří mají několik úvěrů od různých bankovních i nebankovních institucí a mají určitý problém se splácením kvůli různě roztříštěným závazkům. Česká spořitelna jim všechny půjčky sjednotí do jedné, klienti tak získají nižší splátku, budou mít na starosti jen jeden úvěr a navíc ušetří na poplatcích.

Od září si mohou klienti založit Osobní účet ČS plně online pouze s využitím internetu, bez odesílání a podpisu papírových smluv či návštěvy pobočky. Klienti, kteří si takto Osobní účet ČS zřídí, jej získají na jeden rok zdarma, absolventi na 2 roky a studenti na celou dobu studia.

Strategické cíle České spořitelny do konce roku 2011

Hlavní strategické cíle České spořitelny jsou definovány takto:

 • V oblasti finanční pokračovat v důsledném řízení rizik a dalším snižování provozních nákladů při současném úsilí o maximalizaci růstu provozního výsledku.
 • V oblasti klientské dále zvyšovat kvalitu i rozsah poskytovaných služeb a podpořit růst loajality klientů.
 • V oblasti procesů se zaměřit na jejich standardizaci a zvýšení efektivnosti včetně dokončení započaté transformace informačních technologií.
 • V oblasti zaměstnanecké usilovat o udržení statutu „zaměstnavatele první volby", včetně dalšího rozvoje podnikové kultury.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.