RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Jáchymov Property Management a.s.

Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Jáchymov Property Management a.s.

05.10.2011 16:15
Jáchymov Property Management a. s. se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PSČ 362 51 svolává MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI která se bude konat dne 31.10.2011 od 10.00 hodin v sídle společnosti DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1, Palác Archa, 6. patro

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
  3. Volba orgánů valné hromady
  4. Volba členů dozorčí rady
  5. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období
  6. Schválení investice do cenných papírů
  7. ZávěrRozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady, tj. 24.10.2011. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že v případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené scennými papíry (např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě) uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem
(rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy