RM-SYSTÉM»Události»Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu AAA Auto Group N.V.

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu AAA Auto Group N.V.

19.09.2011 14:38
Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu AAA Auto Group N.V. se statutárním sídlem: Amsterdam, Nizozemsko, s registrovanou adresou: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná do obchodního rejstříku u Obchodní komory v Amsterdamu, číslo registrace: 341 99 203

Vážení akcionáři,

v souladu s článkem 23 stanov Společnosti bychom Vás rádi pozvali na mimořádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat: 26. října 2011 v 9:30 hodin CET ve World Meeting Center, Business Infrastructure Management Schiphol B.V., Tripod 3, 7. patro, Westelijke Randweg 43, 1118 CR Schiphol, Haarlemmermeer, Nizozemsko.

Program:

  1. Zahájení a úvodní oznámení
  2. Opětovné jmenování pana Vratislava Kulhánka do funkce neexekutivního člena představenstva (bod k hlasování)
  3. Schválení způsobu odměňování pana Vratislava Kulhánka (bod k hlasování)
  4. Schválení plánu akciových opcí pro neexekutivní členy představenstva (bod k hlasování)
  5. Opětovné jmenování pana Vratislava Válka do funkce neexekutivního člena představenstva (bod k hlasování)
  6. Schválení způsobu odměňování pana Vratislava Válka (bod k hlasování)
  7. Závěr

Rozhodný den

Na této mimořádné valné hromadě mají právo hlasovat a/nebo se valné hromady účastnit ty osoby, které (i) jsou ke dni 28. září 2011 po zpracování veškerých transakcí (dále jen "Rozhodný den") zapsány v jednom z rejstříků určených představenstvem. Za evidenci držitelů akcií obchodovaných prostřednictvím evidence Euroclear Netherlands (dále jen "Obchodované akcie") a dále ostatních akcií ("Neobchodované akcie") se považuje evidence zprostředkovatelů Euroclear Netherlands z titulu Zákona o cenných papírech ("Wet giraal effectenverkeer") a evidence v rejstříku akcionářů Společnosti k Rozhodnému dni a (ii) které se řádně zaregistrovaly k účasti na valné hromadě.

Úplné znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.