RM-SYSTÉM»Události»Rozhodnutí o pozastavení obchodování s emisí akcií emitenta ECM REAL ESTATE INVE, ISIN:LU0259919230

Rozhodnutí o pozastavení obchodování s emisí akcií emitenta ECM REAL ESTATE INVE, ISIN:LU0259919230

21.07.2011 08:56
Dne 20.7.2011 bylo na schůzi věřitelů společnosti ECM rozhodnuto o řešení úpadku společnosti ECM prostřednictvím konkurzu. Toto rozhodnutí následně potvrdil i Městský soud v Praze. Účinky tohoto rozhodnutí budou trvat do doby než odpadne důvod k pozastavení obchodování s touto emisí a RM-S se o něm prokazatelně dozví, tj. informace bude zveřejněna v inslovenčním rejstříku.

Dne 24.5.2011 bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení Městského soudu v Praze, který rozhodl o úpadku dlužníka : ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G, č.j.: MSPH 79 INS 6021 / 2011 vedená u Městského soudu v Praze. Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

Dle ustanovení čl. 13, odst. 1), Pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na mnohostranném obchodním systému, jejich vyřazení, vyloučení a pozastavení obchodování (dále jen „Pravidel") pozastaví burza RM-S obchodování v MOS s investičními nástroji, jestliže se RM-S dozvěděl závažné skutečnosti odůvodňující obavu, že pokračování s obchodováním investičních nástrojů v MOS by mohlo vést k poškození účastníků RM-S, kteří by s těmito nástroji v MOS uzavírali obchody.

Rozhodnutí bylo učiněno především z toho důvodu, aby se předešlo hospodářským ztrátám, ke kterým by případně mohlo dojít, docházelo-li by k operacím na trhu za využití nepřesných informací, spojených s vyhlášením úpadku emitenta a jeho dalším řešením.

V souladu se článkem 12, odst. 1) Pravidel není možné proti tomuto rozhodnutí podat opravný prostředek.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy