RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti Pražská energetika, a.s.,se bude konat 22.6.2010

Řádná valná hromada společnosti Pražská energetika, a.s.,se bude konat 22.6.2010

26.05.2011 14:22
Představenstvo společnosti Pražská energetika, a. s., se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 svolává řádnou valnou hromadu s datem konání 22. června 2011 od 11:00 hodin a místem konání: TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 Chodov.

Pořad jednání

 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu
 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010 včetně informace o koncepci podnikatelského rozvoje
 3. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118, odst. 5, písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
 4. Konsolidovaná účetní závěrka a řádná (samostatná) účetní závěrka za rok 2010; návrh na rozdělení zisku za rok 2010 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2010. Představenstvo po přezkoumání dozorčí radou navrhuje výplatu dividend za rok 2010 ve výši 520 Kč před zdaněním na jednu akcii.
  Dividenda bude vyplacena prostřednictvím ČSOB akcionářům, kteří vlastnili akcie
  společnosti ke dni konání valné hromady takto:
  - Tuzemským akcionářům fyzickým osobám bude dividenda zaslána poštovnípoukázkou na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů ke dni
  konání valné hromady.
  - Zahraničním akcionářům fyzickým i právnickým osobám a tuzemským právnickým osobám bude dividenda převedena na bankovní účet. Dividenda je splatná do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady.
 5. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010; schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2010; schválení řádné (samostatné) účetní závěrky za rok 2010; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2010
 7. Rozhodnutí o vyřazení účastnických cenných papírů společnosti z obchodování na
  regulovaném trhu
 8. Rozhodnutí o změně stanov
 9. Odvolání a volba členů dozorčí rady
 10. Rozhodnutí o určení auditora účetní závěrky
 11. Rozhodnutí o používání mezinárodních účetních standardů (IFRS/IAS) pro sestavování samostatné účetní závěrky za rok 2011 a roky následující
 12. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 13. Rozhodnutí o poskytování souhrnné výše darů pro rok 2012
 14. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy