RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.

26.05.2011 08:35
Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 30. června 2011 od 11:00 hodin, v Konferenčním centru CITY, Praha 4 – Pankrác, Na Strži 1676/63, PSČ 140 62.

Program jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady
 3. Volba osob do orgánů valné hromady
 4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2010, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2010 převedením na účet nerozděleného zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010
 6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
 7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010
 8. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010
 9. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010
 10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010 převedením na účet nerozděleného zisku společnosti dle ustanovení čl. 26 odst. 1 stanov společnosti
 11. Určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti
 12. Změny ve složení dozorčí rady
 13. Závěr valné hromady

Rozhodný den
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 obchodního zákoníku sedmý den předcházející konání valné hromady, tj. 23. červen 2011. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.