RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada Lafarge Cement, a.s. se bude konat 24.6.2011

Řádná valná hromada Lafarge Cement, a.s. se bude konat 24.6.2011

19.05.2011 10:36
Představenstvo akciové společnosti Lafarge Cement, a.s. svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 24.6.2011 od 10.00 hodin v sídle akciové společnosti.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volba
  orgánů valné hromady.
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 a návrh na rozdělení zisku.
 4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2010, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2010, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.
 5. Rozhodnutí o předložených zprávách, zprávě dozorčí rady, řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010.
 6. Změny a doplňky stanov.
 7. Změny v představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti.
 8. Schválení smluv o výkonu funkce a odměnách členům představenstva a
  dozorčí rady.
 9. Závěr.

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17.6.2011. Význam rozhodného
dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní
práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem
stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy