RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.,

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.,

11.05.2011 15:26
Představenstvo akciové společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. června 2011 od 11.00 hodin (prezence od 10.30 hodin) v kulturním sále v sídle společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., tj. v Lázních Bohdaneč, PSČ 533 41 Masarykovo nám. 6.

Pořad jednání řádné valné hromady:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
  2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.
  4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2010, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
  5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2010 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.
  6. Určení auditora k povinnému ověření účetní závěrky.
  7. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
  8. Závěr valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:
Řádné valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je uveden ve výpisu z registru emitenta cenných papírů, vedeném Střediskem cenných papírů, k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 21. června 2011.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy