RM-SYSTÉM»Události»Pozvánka na valnou hromadu společnosti TESLA KARLÍN, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti TESLA KARLÍN, a.s.

11.05.2011 14:48
Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307,svolává řádnou valnou hromadu na den 16. června 2011 od 13.30 hodin s místem konání Brno, Heršpická 758/13 v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2010
 4. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
 5. Projednání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2010, konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2010
 6. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010
 7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2010,
  konsolidované účetní závěrky za rok 2010, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2010 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010
 8. Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2010
 9. Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2010, konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010
 10. Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010
 11. Opětovná volba člena dozorčí rady
 12. Projednání a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 13. Volba auditora účetních závěrek a volba auditora skupiny pro rok 2011 a 2012
 14. Volba členů výboru pro audit
 15. Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
 16. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
 17. Závěr valné hromady

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 9. červen 2011. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy