RM-SYSTÉM»Události»Oznámení korporátní akce - Pokračující nabídka výměny akcií NWR N.V. za akcie NWR Plc

Oznámení korporátní akce - Pokračující nabídka výměny akcií NWR N.V. za akcie NWR Plc

11.05.2011 14:35
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů (dále RM-S) přidělil této Corporate Action označení: CANWR2011

Společnost NWR má zájem na tom, aby její akcie byly zařazeny do prestižního indexu FTSE, kam smí být zařazeny jen společnosti s domicilem ve Velké Británii. Současný domicil akcií BAANWR je v Holandsku. V rámci převodu domicilu do Velké Británie nově založená společnost NWR Plc. vydá nové akcie a nabídne je majitelům stávajících akcií NWR. Výměna nových akcií za ty současné bude v poměru 1:1, tedy akcionář získá takový počet nových akcií, kolik jich přihlásí k výměně (může samozřejmě přihlásit maximálně jen tolik akcií, kolik skutečně vlastní, případně méně).

Společnost NWR oznámila, že v prvním kole probíhající výměny akcií BAANWR (dále Stávající akcie) za akcie společnosti BAANWRUK s domicilem ve Velké Británii (dále Nové akcie) byly přijaty platné akceptace ohledně 256.780.388 Stávajících akcií (které představují cca 97 procent vydaných Stávajících akcií druhu A). Nabídka nyní zůstává otevřena k dalším akceptacím. Společnost NWR doporučuje stávajícím akcionářům, kteří dosud nepřijali nabídku, aby tak učinili bez zbytečného odkladu.

 

Informace pro akcionáře, kteří vlastní akcie BAANWR nakoupené na trhu RM-S prostřednictvím obchodníka s cennými papíry

Přihlášení k výměně je potřeba učinit prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, u kterého nyní na RM-S obchodujete. Bližší informace včetně nejzazšího termínu pro podání instrukce se dozvíte přímo u svého obchodníka s cennými papíry.

 

Informace pro přímé účastníky trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů

Akcie BAANWR je nutné přihlásit k výměně nejpozději do 16.5.2011 do 22:00, přičemž termín může být změněn. Přihlášení k výměně je dobrovolné a provádí se tak, že RM-S podáte instrukci prostřednictvím formuláře obsaženém v TPP č.38 - Příloha 10 či prostřednictvím datového souboru. Instrukci lze podat prostřednictvím poboček RM-S případně elektronickým způsobem, který však podléhá předchozí domluvě přímo s odpovědnými pracovníky centrály RM-S.

Informace pro vlastníky akcií společnosti NWR N.V. nakoupené na trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, kteří nakoupili před 1.12.2008 a již nyní nevyužívají k obchodování na RM-S žádného účastníka trhu RM-S

Akcie BAANWR je nutné přihlásit k výměně nejpozději do 16.5.2011 včetně, přičemž termín může být změněn. Přihlášení k výměně je dobrovolné a provádí se tak, že RM-S podáte instrukci prostřednictvím formuláře obsažených v TPP č.38 - Příloha 10. Formulář je nutné předat prostřednictvím pobočky RM-S, kde formulář nepodepsaný přinesete a poté co budete pracovníky RM-S identifikováni také podepíšete. Pobočky, kde je možné instrukci podat naleznete přímo na stránkách www.rmsystem.cz v záložce kontakty.

Instrukce k vyplnění formuláře:
Podaná instrukce musí obsahovat údaje, podle nichž RM-S jednoznačně identifikuje účastníka resp. běžného zákazníka, unikátní kód CA a samotné znění instrukce.

Označení CA: CANWR2011
Odst. 3) INSTRUKCE se ve formuláři doplní textem: Volba č.x

Volba č.1.: Podáním této instrukce dojde k akceptaci výměny. Na všech akciích účastníka resp. běžného zákazníka poté bude nastaveno PPN (Pozastavené právo nakládat), a to až do doby, kdy proběhne samotná výměna současných akcií za nové (plánováno na 20. května 2011). Po dobu PPN tedy nebude možné akcie prodat. Počet akcií s PPN může akcionář pouze navyšovat, nikoliv snižovat.

Volba č.2: Neakceptuji výměnu akcií společnosti NWR N.V.

Pokud RM-S od klienta neobdrží žádnou instrukci, nedojde k výměně akcií společnosti NWR N.V.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.