RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.

04.05.2011 15:26
Představenstvo společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 14. 6. 2011 v 9.00 hodin v sídle společnosti

Program jednání:

 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010.
 3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2010, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku.
 4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2010 a k návrhu na
  rozdělení zisku.
 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010.
 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku vč. stanovení výše a způsobu výplaty
  dividend a tantiém.
 7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
 8. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2011.
 9. Odvolání a volba člena dozorčí rady.
 10. Schválení změny stanov spočívající ve změně oznámení o svolání valné hromady a změně doložení vlastnictví akcií k rozhodnému dni (čl. 11 odst. 5 a článek 33 odst. 4 stanov).

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy