RM-SYSTÉM»Události»Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

02.05.2011 14:25
Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 – Dnes zveřejněné auditované hospodářské výsledky společnosti AAA Auto Group N.V. potvrzují v souladu s dříve publikovanými předběžnými výsledky, že rok 2010 byl pro společnost rokem přelomovým, a to především z pohledu vývoje tržeb. Výsledky zároveň stvrzují i zlepšující se provozní i celkovou ziskovost skupiny. Za rok 2010 skupina AAA AUTO utržila celkem 205 milionů eur (meziroční nárůst o 21,9 %) při dosažení provozního zisku (EBITDA) ve výši 12,2 milionu eur (nárůst o 44,6 %) a celkového čistého zisku 5,1 milionu eur, který meziročně vzrostl o 227,4 %.

atímco auditované výsledky potvrzují ve srovnání s předběžnými výsledky celkový zisk skupiny, auditovaná závěrka doznává odchylky na úrovni výsledku za pokračující a ukončené provozy. Hlavním důvodem tohoto rozdílu je skutečnost, že společnost reklasifikovala svá aktiva v Maďarsku[1] z ukončených provozů do pokračujících[2], což ovlivnilo konsolidovaný výkaz zisků a ztrát, jakož i konsolidovanou rozvahu skupiny za rok 2010 a zpětně také za rok 2009[3].
Dle auditovaných hospodářských výsledků společnost za rok 2010 utržila celkem 205 milionů eur, což ve srovnání s celkovými tržbami skupiny za rok 2009 představuje nárůst o 21,9 %. Hrubý zisk z prodejů oproti tomu vzrostl meziročně o 29,2 % na úroveň 52,8 milionu eur, zatímco hrubá zisková marže (jež měří ziskovost prodejů společnosti) vzrostla na úroveň 25,8 % za rok 2010 ve srovnání s 24,3 % v roce 2009[4].
Provozní zisk (EBITDA) posílil meziročně o 44,6 % na úroveň 12,2 milionu eur oproti roku 2009.
Reklasifikace většiny ukončených provozů skupiny za pokračující provozy vedla k nárůstu nákladových kategorií napříč výkazem zisků a ztrát, a to jmenovitě následujících: ostatní provozní náklady, odpisy, úrokové náklady a kurzové ztráty. Důsledkem toho čistý zisk z pokračujících provozů skončil na úrovni 4,6 milionu eur oproti předběžně zveřejněnému zisku 6,4 milionu eur (auditovaný zisk z pokračujících provozů nicméně meziročně vzrostl o 86,9 % oproti 2,4 milionovému zisku za rok 2009). Stejně tak výsledek za ukončené provozy skončil dle auditované účetní závěrky na úrovni čistého zisku ve výši 0,5 milionu eur, ve srovnání s předběžně zveřejněnou čistou ztrátou ve výši 1,3 milionu eur, a to díky prodeji nemovitosti, kterou se společnosti podařilo zrealizovat v Polsku ve třetím čtvrtletí 2010.
Prodej polské pobočky měl celkový pozitivní vliv na čistý zisk skupiny za rok 2010 ve výši 1,7 milionu eur. Na druhé straně však společnost zaúčtovala opravné položky vůči nemovitostem, které drží ve svých pokračujících a ukončených provozech tak, aby byla zohledněna jejich současná tržní hodnota, což celkový výsledek skupiny snížilo o 1,9 milionu eur.
Celkový konsolidovaný čistý zisk skupiny za rok 2010 tak skončil na úrovni 5,1 milionu eur, což představuje nárůst o 227,4 % oproti čistému zisku ve výši 1,6 milionu eur za rok 2009. Auditovaný čistý zisk 5,11 milionu eur je de facto na stejné výši jako původně předběžně reportovaný čistý zisk 5,09 milionu eur, a to díky vzájemně se kompenzujícímu efektu reklasifikace mezi ukončenými a pokračujícími provozy na celkový výsledek skupiny.
Společnost AAA Auto Group N.V. dnes vydala také výroční zprávu za rok 2010 s auditovanou účetní uzávěrkou. Elektronická verze je ke stažení na internetových stránkách společnosti www.aaaauto.cz v sekci Pro investory, Publikace.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.