RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. se bude konat dne dne 31.5.2011

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. se bude konat dne dne 31.5.2011

27.04.2011 15:24
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. svolává na den 31. května 2011 v 10.00 hodin řádnou valnou hromadu, která se bude konat v zasedací místnosti v sídle společnosti v Trutnově.

Pořad jednání:

  1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2010, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2010, návrh na schválení účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora
  4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2010
  5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010
  6. Odvolání členů orgánů společnosti
  7. Volba členů orgánů společnosti
  8. Změna stanov
  9. Určení auditora
  10. Závěr

Rozhodný den
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 24. květen 2011. Valné hromady jsou oprávněni se účastnit a vykonávat na ní hlasovací právo pouze ti akcionáři s akciemi na jméno, kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů, a dále pouze ti akcionáři s akciemi na majitele, kteří vlastnili tyto akcie k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. Přitom se má za to, že ten, kdo při uplatnění práva k účasti na valné hromadě předloží společnosti listinné akcie na majitele, byl oprávněn vykonávat toto právo k rozhodnému dni.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy