RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady

Oznámení o konání řádné valné hromady

27.04.2011 08:13
Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 1. června 2011 od 10 hod. v TOP HOTELU PRAHA, ulice Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov.

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
 3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
 4. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti.
 5. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2010.
 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2010.
 7. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ pro účetní období kalendářního roku 2011.
 8. Rozhodnutí o změně stanov.
 9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2012.
 10. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
 11. Odvolání a volba členů výboru pro audit.
 12. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
 13. Schválení změny vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit.
 14. Závěr.


Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 25. květen 2011. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy