RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s. se bude konat 12.5.2011

Valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s. se bude konat 12.5.2011

06.04.2011 15:30
Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat 12. května 2011 v 10.00 hodin v salonku Hotelu Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové.

Pořad jednání řádné valné hromady:

 1. Zahájení valné hromady.
 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010, návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů; Zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.
 3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok
  2010 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku, ke stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
 4. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 včetně
  výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů.
 5. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2011.
 6. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
 7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
 8. Ukončení valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 5. květen 2011. Právo účastnit se a právo
hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence emise
z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.
k rozhodnému dni, kterým je sedmý den předcházející konání valné hromady, jak plyne
z § 184 odst. 3, věta třetí, Obchodního zákoníku.

Dokumenty k valné hromadě včetně plné moci je k dipsozici na stránkách společnosti Východočeská plynárenská, a.s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy