RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Telefónica O2 Czech Republic

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Telefónica O2 Czech Republic

29.03.2011 08:52
Představenstvo akciové společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 28. dubna 2011 od 14:00 hodin do Konferenčního centra Tower, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 Praha 4.

Pořad jednání řádné valné hromady

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2010, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2010
 4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 5. Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2010
 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2010 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2010
 7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
 8. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2011
 9. Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku
 10. Volba členů dozorčí rady společnosti
 11. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
 12. Odvolání členů výboru pro audit
 13. Volba členů výboru pro audit
 14. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
 15. Závěr

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. duben 2011. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy