RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti Česká spořitelna, a.s. se bude konat 20.4.2011

Řádná valná hromada společnosti Česká spořitelna, a.s. se bude konat 20.4.2011

17.03.2011 12:16
Představenstvo společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82 svolává v souladu s ustanoveními § 184 a §184a obchodního zákoníku a čl. 9 odst.2 stanov společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat ve středu dne 20. dubna 2011 od 10.00 hod., v sídle České spořitelny, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 1. patro, salonek č. 1

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2010; informace o obchodním a finančním plánu na rok 2011
 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2010
 5. Zpráva výboru pro audit za rok 2010
 6. Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2010, rozdělení zisku, odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit
 7. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010
 8. Určení externího auditora pro rok 2011
 9. Změna formy akcií
 10. Změna stanov
 11. Volba členů dozorčí rady
 12. Závěr

Zápis do listiny přítomných začíná v 09.00 hodin. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 12. duben 2011 (tj. účastnit se a hlasovat na valné hromadě mohou osoby uvedené ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k 12. dubnu 2011, 24:00 hod.). Akcionáři - fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři - právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupci (zmocněnci) akcionářů odevzdají písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen a předloží svůj platný průkaz totožnosti. Plnou moc nemusí předkládat správce cenného papíru, který je zapsán v centrální evidenci cenných papírů.

V souladu s ustanovením § 66a odst. 9 a § 192 odst. 1 obchodního zákoníku jsou pro akcionáře k nahlédnutí Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a účetní závěrky v sídle společnosti, každé pondělí a středu počínaje dnem 21.3.2011 (10.00 - 15.00 hod).


V souvislosti s navrhovanou změnou formy akcií (akcie na majitele se navrhuje změnit na akcie na jméno) se v návrhu změn stanov předkládaném valné hromadě navrhuje upravit způsob výplaty dividend a svolávání valné hromady (všem akcionářům s akciemi na jméno bude pozvánka na valnou hromadu zasílána v souladu s obchodním zákoníkem obyčejným dopisem). Vzhledem k absenci zákonné úpravy se dále navrhuje upravit ve stanovách, aby výbor pro audit předkládal valné hromadě zprávu o své činnosti a také, aby valná hromada schvalovala odměňování členů výboru pro audit. Další navrhované změny jsou reakcí na judikaturu soudů týkající se otázky souběhu funkce člena představenstva s funkcemi generálního ředitele a jeho náměstků. Ostatními změnami se upravuje počet členů představenstva, upřesňují některá ustanovení stanov a ustanovení upravující řídící a kontrolní systém společnosti a aplikují novelizovaná ustanovení vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (ve znění vyhlášky č. 380/2010 Sb.) Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla společnosti písemně. V sídle společnosti a na jejích internetových stránkách (www.csas.cz) je zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Každý má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.