RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Komerční banka, a.s. dne 21. dubna 2011

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Komerční banka, a.s. dne 21. dubna 2011

15.03.2011 16:38
Valná hromada se bude konat dne 21. dubna 2011 od 13.00 hodin ve Velkém sálu Kongresového centra České národní banky, Senovážné náměstí 866/30, Praha 1.

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2010; projednání vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
 4. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2010 a konsolidované účetní závěrky za rok 2010
 5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2010, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2010, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, (dále jen „obchodní zákoník")
 6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010
 8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010
 9. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2010
 10. Personální změny v dozorčí radě
 11. Personální změny ve výboru pro audit
 12. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva banky
 13. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
 14. Určení auditora k provedení povinného auditu
 15. Závěr

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. duben 2011. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Komerční banky, a.s., k tomuto rozhodnému dni.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy