RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

09.03.2011 14:30
Představenstvo společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. oznamuje všem svým akcionářům, že svolává na pátek 15.4.2011 v 10.00 hodin do jídelny úpravny vody Pisárky, Pisárecká 1, Brno XIX. řádnou valnou hromadu.

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
 2. Návrh a volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku
  společnosti za rok 2010, zpráva o vztazích mezi ovládající a
  ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými
  osobami
 4. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními
  standardy pro podnikatele za rok 2010, seznámení s výrokem auditora,
  rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu a termínu výplaty
  dividend, odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné
  účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro
  podnikatele za rok 2010, návrhu na rozdělení zisku včetně návrhu na
  stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a o přezkoumání zprávy o
  vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi
  ovládanou osobou a propojenými osobami
 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu
  majetku společnosti za rok 2010, schválení řádné účetní závěrky za
  rok 2010, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, způsobu a
  termínu výplaty dividend, rozhodnutí o odměňování členů
  představenstva a dozorčí rady
 7. Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech
 8. Volba členů představenstva a dozorčí rady
 9. Schválení smluv o výkonu funkce ¨
 10. Závěr valné hromady

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy