RM-SYSTÉM»Události»Oznámení společnosti VEBA, textilní závody a. s.

Oznámení společnosti VEBA, textilní závody a. s.

23.02.2011 14:47
Představenstvo akciové společnosti oznamuje, že mimořádná valná hromada konaná dne 5. 1 . 2011 schválila částečné rozdělení nerozděleného zisku společnosti.

Z částky navržené na výplatu a z poměru hodnoty jedné akcie k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů vyplývá dividenda připadající na jednu akcii před zdaněním ve výši 300 Kč.


Rozhodný den pro vznik práva na výplatu dividendy je 5. 1. 2011. Dividenda bude vyplácena podle výpisu z registru emitenta pořízeného k tomuto dni. Dividenda bude vyplacena společností v místě sídla společnosti bezhotovostním převodem na účet akcionáře na základě písemné žádosti akcionáře doručené společnosti, opatřené úředně ověřeným podpisem, s uvedením čísla účtu a označením banky, která vede tento účet, a to v termínu od 25.2.2011 do 30.4.2011. Společnost obešle akcionáře uvedené ve výpisu z registru emitenta pořízeného k rozhodnému dni oslovovacím dopisem, ke kterému bude připojen formulář žádosti o výplatu dividendy.

Zdroj: Obchodní věstník, 23.2.2011

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy