RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Oznámení o konání mimořádné valné hromady

29.10.2010 08:12
Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., svolává na základě žádosti akcionáře: České republiky – Ministerstva financí ČR, v souladu s ustanoveními § 181 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. listopadu 2010 od 8 hod. v budově Duhová 1/425 (BB Centrum, budova E), Praha 4.

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedený akcionář splňuje podmínky stanovené § 181 odst. 1obchodního zákoníku pro způsobilost akcionáře požádat o svolání mimořádné valné hromady, představenstvo společnosti v souladu s § 181 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku svolává mimořádnou valnou hromadu k projednání navržených záležitostí.
Pořad jednání:

  1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  2. Odvolání, potvrzení kooptace a volba členů dozorčí rady.
  3. Odvolání, potvrzení kooptace a volba členů výboru pro audit.
  4. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.
  5. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15. listopad 2010. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy