RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. se bude konat 18.6.2010

Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. se bude konat 18.6.2010

19.05.2010 09:02
Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3020 Identifikační číslo: 61672190 (dále jen „společnost“), svolává řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“), která se bude konat dne 18. června 2010 od 8.00 hodin, v Konferenčním centru CITY, Praha 4 – Pankrác, Na Strži 1676/63, PSČ 140 62,
 1. Zahájení valné hromady
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady
 3. Volba osob do orgánů valné hromady
 4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2009, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2009, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2009 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2009 převedením na účet nerozděleného zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009
 6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
 7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009
 8. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2009
 9. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2009
 10. . Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2009 převedením na účet nerozděleného zisku společnosti dle ustanovení čl. 26 odst. 1 stanov společnosti
 11. Závěr valné hromady

 

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je 11. červen 2010. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni.

 

Účast akcionáře na valné hromadě. Plná moc pro zastoupení na valné hromadě

Akcionář společnosti se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Formulář plné moci je k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění tohoto oznámení o konání valné hromady (1) v listinné podobě v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127 v pondělí až v pátek vždy v době od 9.00 do 12.00 hodin, a (2) v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci Vztahy s investory v odkazu Valná hromada. Každý má právo si vyžádat zaslání formuláře plné moci k zastoupení na valné hromadě společnosti na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem.

Každý akcionář může oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i odvolání plné moci zmocnitelem elektronickým prostředkem, a to doručením e-mailové zprávy akcionářem na e-mailovou adresu valna.hromada@unipetrol.cz nebo general.meeting@unipetrol.cz, která bude v příloze obsahovat čitelnou elektronickou kopii (scan nebo fotografie pořízená prostřednictvím digitálního fotoaparátu) (1) písemné plné moci akcionáře opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu pdf, jpg nebo xps nebo (2) písemného odvolání plné moci opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu pdf, jpg nebo xps. V případě, že e-mailová zpráva akcionáře nebo její příloha obsahující písemnou plnou moc nebo její odvolání nebude po doručení společnosti čitelná, vyzve společnost akcionáře k doručení bezvadné písemné plné moci nebo jejího odvolání společnosti opět elektronickým prostředkem. Takováto výzva bude společností zaslána akcionáři na e-mailovou adresu, ze které byla akcionářem vadná e-mailová zpráva obsahující vadnou písemnou plnou moc nebo její odvolání společnosti odeslána. V případě nečitelnosti písemné plné moci nebo jejího odvolání nebude takováto plná moc či její odvolání považována společností za řádně udělenou či odvolanou, ledaže vada plné moci bude nejpozději před zahájením konání valné hromady společnosti odstraněna.

Společnost upozorňuje akcionáře, že oznámení o udělení plné moci nezbavuje akcionáře nebo jeho zmocněnce povinnosti prokázat se na valné hromadě dokumenty specifikovanými v následujících odstavcích s výjimkou plné moci.

Společnost uvádí, že se má za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií společnosti, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě společnosti.

Registrace akcionářů bude zahájena dne 18. června 2010 od 7.30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se na valné hromadě prokazuje platným dokladem totožnosti. Akcionář - právnická osoba (jednající na valné hromadě společnosti prostřednictvím svého statutárního orgánu, popřípadě člen(ů) statutárního orgánu) je dále povinen se prokázat úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři (3) měsíce od data konání valné hromady. Zmocněnec akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah jeho zmocnění k zastupování akcionáře, ledaže bylo udělení plné moci oznámeno společnosti elektronickým prostředkem. V případě plné moci udělené akcionářem právnické osobě je zmocněnec povinen předložit též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popřípadě i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku uvedené v tomto odstavci jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Oprávnění osoby zapsané v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akciemi vedenými na daném účtu, které plyne z ustanovení § 184 odst. 4 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění), se prokazuje výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů, který si opatřuje pro účely konání valné hromady společnost. Osoby jednající za správce či osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akciemi ve smyslu předchozí věty jsou povinny prokázat své jednatelské oprávnění.

Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných. Pokud společnost odmítne provést zápis určité osoby do listiny přítomných, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí.

Společnost uvádí, že se neumožňuje na valné hromadě či v souvislosti s jejím konáním hlasování korespondenčním způsobem nebo hlasování elektronickým prostředkem.

Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě.

 

Údaj o celkovém počtu akcií emitovaném společností a hlasovacích právech s nimi spojených

Společnost emitovala celkem 181.334.764 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč za akcii. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tedy činí 181.334.764 hlasů.

 

Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upraveny ve stanovách společnosti, které jsou dostupné na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) a v ustanovení obchodního zákoníku a ostatních právních předpisů. Účastí na valné hromadě akcionář realizuje své právo na řízení společnosti. Akcionář je povinen respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Informace může být odmítnuta z důvodů uvedených v § 180 odst. 4 obchodního zákoníku. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

 

Hlasování na valné hromadě. Podávání návrhů a protinávrhů

Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem. To platí i pro zmocněnce akcionáře.

Akcionáři na valné hromadě hlasují na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli. Hlasování se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech uvedených v ustanovení § 186c obchodního zákoníku.

O průběhu konání valné hromady se pořizuje zápis.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět (5) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři (3) dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Pro úplnost se uvádí, že akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o svolání valné hromady. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do sedmi (7) dnů před uveřejněním oznámení o svolání valné hromady spolu s oznámením o svolání valné hromady. Na návrhy akcionáře doručené po lhůtě uvedené v předchozí větě tohoto odstavce se použije obdobně ustanovení předchozího odstavce.

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu společnosti, mohou požádat, aby představenstvo zařadilo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a je doručen představenstvu nejpozději do dvaceti (20) dnů před rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě. Pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejnění představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady do deseti (10) dnů před rozhodným dnem. Jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen, jsou-li na valné hromadě přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním takové záležitosti.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.