RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se bude konat 29.6.2010

Řádná valná hromada Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se bude konat 29.6.2010

18.05.2010 09:15
Představenstvo akciové společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419, svolává ve smyslu ust. § 184 odst. 3 obchodního zákoníku a ust. článku 12 stanov společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 29. června 2010 od 9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin) v LS MORAVAN v lázních Teplice nad Bečvou.

Pořad jednání řádné valné hromady:

 

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
  2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.
  4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2009, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
  5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2009 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.
  6. Volba člena dozorčí rady.
  7. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
  8. Závěr valné hromady.

 

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:
Řádné valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je uveden ve výpisu z registru emitenta cenných papírů, vedeném Střediskem cenných papírů, k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 22. června 2010. Neúčastí na valné hromadě akcionář svá práva neztrácí. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si každý akcionář hradí sám.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy