RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti PEGAS NONWOVENS SA se bude konat 15.6.2010

Řádná valná hromada společnosti PEGAS NONWOVENS SA se bude konat 15.6.2010

25.05.2010 08:58
řádná valná hromada (VH) akcionářů společnosti PEGAS NONWOVENS SA (PEGAS) se bude konat v hotelu Hôtel le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, v úterý dne 15. června 2010 v 11:00 středoevropského času (SEČ), za účelem projednání a hlasování ohledně následujících bodů programu jednání:

Program jednání:

 1. Volba orgánů valné hromady.
 2. Prezentace a projednání zprávy auditorů týkající se řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2009 a zprávy představenstva společnosti PEGAS o řádné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2009.
 3. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2009.
 4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2009.
 5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rok končící dne 31. prosince 2009 a a v souvislosti s ním.
 6. Jmenování lucemburského nezávislého auditora („réviseur d'entreprises"), který provede posouzení řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2010.
 7. Ratifikace rozhodnutí představenstva o kooptaci pana Františka Řezáče do funkce výkonného ředitele společnosti PEGAS pro období končící dnem 30. listopadu 2012.
 8. Ratifikace rozhodnutí představenstva o kooptaci pana Františka Klašky do funkce výkonného ředitele společnosti PEGAS pro období končící dnem 30. listopadu 2012.
 9. Ratifikace rozhodnutí představenstva o kooptaci pana Mariana Rašíka do funkce výkonného ředitele společnosti PEGAS pro období končící dnem 28. února 2013.
 10. Ratifikace rozhodnutí představenstva o kooptaci pana Neila J. Everitta do funkce nexekutivního ředitele společnosti PEGAS pro období končící dnem 29. března 2012.
 11. Oznámení o konání valné hromady
 12. Prodloužení jmenování pana Marka Modeckiho jako nexekutivního ředitele společnosti PEGAS pro období končícího dnem konání řádné valné hromady, která se bude konat v roce 2012.
 13. Schválení pravidel odměňování neexekutivních ředitelů za finanční rok 2010.
 14. Schválení pravidel odměňování výkonných ředitelů za finanční rok 2010.
 15. Schválení nových zásad akciového bonusového programu pro členy vrcholového vedení a představenstva.
 16. Různé.  Podrobnější informace včetně dokumentace nezbytné pro účast na ŘVH je možno nalézt na webových stránkách emitenta http://www.pegasas.cz. Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na řádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na jaroslav.skacel@fio.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 28.5.2010. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/docs/predpisy/TPP38.doc.

  Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na řádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností PEGAS NONWOVENS SA, přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti PEGAS NONWOVENS SA.

  RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že.od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na ŘVH blokovány.

  Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na ŘVH je stanoven na 1 000,- Kč/ klient za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.
Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy