RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada Lázně Teplice v Čechách, a. s. se koná dne 18.6.2010

Valná hromada Lázně Teplice v Čechách, a. s. se koná dne 18.6.2010

05.05.2010 14:04
Datum konání VH: 18.06.2010 * Čas konání VH: 10:00 * Doba prezentace: 9:15-10:00 Místo konání: Lázeňský dům Beethoven, Lázeňský sad 2, Teplice, PSČ:415 38

Program řádné valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
  3. Volba orgánů valné hromady
  4. Přednesení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 5.
  5. Předložení řádné (nekonsolidované) účetní závěrky Společnostza rok 2009 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2009 a návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2009
  6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné (nekonsolidované) účetní závěrky Společnosti za rok 2009 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2009, stanoviska ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle par. 66a odst. 9 Obchodního zákoníku za rok 2008 a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2009
  7. Schválení řádné (nekonsolidované) účetní závěrky Společnosti za rok 2009 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2009
  8. Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2009 9. Rozhodnutí o jmenování auditora pro rok 2010
  9. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
  10. Závěr

 

Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 11. 6. 2010. Účast na valné hromadě: Zápis do listiny přítomných (dále jen "registrace") bude probíhat od 9.15 hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti.

Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Členové statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby, oprávněni jménem právnické osoby jednat, se prokážou průkazem totožnosti a odevzdají originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu (ne starší 3 měsíců) prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem. Zmocněnec akcionáře -právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou členy statutárního orgánu, oprávněnými jménem společnosti jednat. Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Navrhovaná změna stanov Společnosti spočívá zejména v úpravě příslušných ustanoveni stanov Společnosti tak, aby byly v souladu s platným zněním zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikáni (Živnostenský zákon), v platném znění a dále v odstranění drobných formulačních nepřesnosti.

Návrh stanov Společnosti, řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2009, konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2009 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou zpřístupněny k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti v sídle Společnosti v období od 17.5.2010, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 14.00 hodin, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie stanov Společnosti a zápisu z řádné valné hromady Společnosti na svůj náklad a své nebezpečí.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy