RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. se koná dne 8.6.2010

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. se koná dne 8.6.2010

05.05.2010 13:50
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Sídlo: Trutnov, Revoluční 19, PSČ 541 51 IČ: 60108711 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1006 svolává na den 8. června 2010 v 10.00 hodin řádnou valnou hromadu, která se bude konat v zasedací místnosti v sídle společnosti v Trutnově.

Pořad jednání:

  1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2009, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2009, návrh na schválení účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora
  4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2009 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2009
  5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009
  6. Změna stanov (podstatou navrhované změny je změna § 9 odstavec 3 - vyjmutí poslední věty, § 18 odstavec 1 - vyjmutí poslední věty, § 55 - odstavec 2 - nadále se navrhuje plněnípovinnosti k uveřejnění oznámení o konání valné hromady a jiných skutečností uveřejněním v Obchodním věstníku a na webových stránkách společnosti)
  7. Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 210 obchodního zákoníku
  8. Volba nového člena dozorčí rady
  9. Určení auditora
  10. Závěr


Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 1. červen 2010. alné hromady jsou oprávněni se účastnit a vykonávat na ní hlasovací právo pouze ti akcionáři s akciemi na jméno, kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů, a dále pouze ti akcionáři s akciemi na majitele, kteří vlastnili tyto akcie k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. Přitom se má za to, že ten, kdo při uplatnění práva k účasti na valné hromadě předloží společnosti listinné akcie na majitele, byl oprávněn vykonávat toto právo k rozhodnému dni.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy