RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada společnosti Česká námořní plavba a.s. se bude onat 4.6.2010

Valná hromada společnosti Česká námořní plavba a.s. se bude onat 4.6.2010

05.05.2010 13:30
Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s. Sídlo: Praha 10-Strašnice, Počernická 168 IČ: 00001082 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B.XXXVI, vložka 39 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 4. června 2010 od 10.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

 

 1. Zahájení.
 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2009.
 4. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2009 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
 5. Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2009.
 6. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2009 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2009 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2009.
 7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2009, řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2009.
 8. Volba členů představenstva.
 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.
 10. Volba členů dozorčí rady.
 11. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.
 12. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2010.
 13. Určení auditora k ověření účetních závěrek.
 14. Jmenování členů Výboru pro audit a rozhodnutí o odměňování členů Výboru pro audit.
 15. Zrušení usnesení k bodu č. 12 řádné valné hromady konané dne 5. 6. 2009.
 16. Závěr.


Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na nípráva akcionáře včetně hlasování, mají akcionáři uvedení ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni, kterým je 28. 5. 2010.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy