RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti Pražská energetika, a.s.,se bude konat 28.5.2010

Řádná valná hromada společnosti Pražská energetika, a.s.,se bude konat 28.5.2010

28.04.2010 13:50
Představenstvo společnosti Pražská energetika, a.s., se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405, IČ: 60193913 svolává řádnou valnou hromadu s datem konání 28. května 2010 od 9:00 hodin v sídle společnosti Pražské energetiky, a.s., na adrese Praha 10, Na Hroudě 1492/4.

Pořad jednání

 

 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu
 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009, včetně informace o koncepci podnikatelského rozvoje
 3. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118, odst. 5, písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
 4. Konsolidovaná účetní závěrka a řádná (samostatná) účetní závěrka za rok 2009; návrh na rozdělení zisku za rok 2009 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2009
 5. Představenstvo po přezkoumání dozorčí radou navrhuje výplatu dividend za rok 2009 ve výši 543 Kč před zdaněním na jednu akcii.
 6. Dividenda bude vyplacena prostřednictvím ČSOB akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti ke dni konání valné hromady takto:
 7. Tuzemským akcionářům fyzickým osobám bude dividenda zaslána poštovní poukázkou na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů ke dni konání valné hromady.
 8. Zahraničním akcionářům fyzickým i právnickým osobám a tuzemským právnickým osobám bude dividenda převedena na bankovní účet. Dividenda je splatná do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady
 9. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
 10. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009; schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2009; schválení řádné (samostatné) účetní závěrky za rok 2009; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2009 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2009.
 11. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 12. Rozhodnutí o poskytování souhrnné výše darů pro rok 2011
 13. Závěr

Prezence akcionářů a hlasování akcionářů na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři společnosti, uvedení ve výpisu z centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni, jímž je 21. květen 2010. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování má ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence. Při prezenci akcionáři - fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším šesti měsíců, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře - právnickou osobu. Zástupce akcionáře - právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a dále se prokazuje ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, ne starším šesti měsíců, znějícím na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy