RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada Lafarge Cement, a.s. se bude konat 4.6.2010

Valná hromada Lafarge Cement, a.s. se bude konat 4.6.2010

28.04.2010 10:39
Představenstvo akciové společnosti Lafarge Cement, a.s. Sídlo: Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12, IČ: 14867494 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 4.6.2010 od 10.00 hodin v sídle akciové společnosti

s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení.
  2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku.
  4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2009, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2009, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.
  5. Rozhodnutí o předložených zprávách, ke zprávě dozorčí rady, k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2009.
  6. Změny a doplňky stanov.
  7. Změna v představenstvu akciové společnosti.
  8. Schválení smlouvy o výkonu funkce a odměn členům představenstva a dozorčí rady.
  9. Určení auditora k provedení povinného auditu účetnictví.
  10. Závěr.


Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 28.5.2010. Právo účastnit se
valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně
akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií
Lafarge Cement, a.s. k tomuto rozhodnému dni.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy