RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se koná 21.5.2010

Řádná valná hromada společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se koná 21.5.2010

15.04.2010 16:25
Představenstvo společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 783 oznamuje všem svým akcionářům, že ve smyslu ustanovení § 184 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění a článku 11 stanov společnosti svolává na pátek 21.5.2010 v 10.00 hodin do jídelny úpravny vody Pisárky - Pisárecká 1, Brno XVIII. řádnou valnou hromadu.

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
  2. Návrh a volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2009 , zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami
  4. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2009, seznámení s výrokem auditora , rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu a termínu výplaty dividend , odměňování členů představenstva a dozorčí rady
  5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti , o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2009 , návrhu na rozdělení zisku včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami
  6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2009, schválení řádné účetní závěrky za rok 2009, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty dividend , rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
  7. Změna čl. 6 bodu 8, čl. 45 bodu 2 a čl. 50 stanov společnosti
  8. Volba člena představenstva
  9. Závěr valné hromady

 

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8.30 hodin.

Akcionáři vykonávají svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře , z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a skutečnost, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, anebo jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované , z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc udělit. Pokud je akcionářem zahraniční osoba, musí být doklady předkládané při registraci úředně přeloženy.

Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií , je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Tuto skutečnost společnost zjistí z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, který je povinna si obstarat.

 

Valné hromady je oprávněn účastnit se a hlasovat každý, kdo je v rozhodný den, tj. 14.5.2010 akcionářem společnosti. Účast na valné hromadě je dobrovolná, náklady spojené s účastí společnost nehradí.

 

Hlasování:
Každých 500,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinou.

 

Řádná účetní závěrka za rok 2009 a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti , a to počínaje dnem uveřejnění této pozvánky v pracovní dny v době od 9.00 hodin do 11.00 hodin a v době od 13.00 do 15.00 hodin.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy