RM-SYSTÉM»Události»17. řádná valná hromada Erste Group Bank AG se bude konat 12.5.2010

17. řádná valná hromada Erste Group Bank AG se bude konat 12.5.2010

15.04.2010 10:12
Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 17. řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve středu 12. května 2010 v 10:00 hod. v Austria Center Vienna, sál A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vídeň.

Program:

 1. Předložení řádné účetní závěrky, zprávy představenstva o hospodaření společnosti azprávy o Corporate Governance, jakož i zprávy dozorčí rady za účetní období 2009a konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření za účetníobdobí 2009.
 2. Rozhodnutí o rozdělení bilančního zisku.
 3. Rozhodnutí o uvolnění členů
  a. představenstva a
  b. dozorčí rady za účetní období 2009.
 4. Rozhodnutí o stanovení odměny členů dozorčí rady.
 5. Volba členů dozorčí rady.
 6. Volba dalšího auditora pro ověření řádné účetní závěrky a zprávy ohospodařeníspolečnosti, jakož i konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy ohospodaření pro účetní období 2011.
 7. Rozhodnutí o zrušení stávajícího zmocnění ke zvýšení kapitálu a rozhodnutí o novémzmocnění ke zvýšení kapitálu peněžitými a/nebo věcnými vklady, s možností
 8. vyloučení předkupního práva při vydávání akcií pro zaměstnance, vedoucízaměstnance a členy představenstva společnosti nebo některé z jejích propojenýchosob, případně při vydání akcií oproti věcnému vkladu. V souladu s tím se upravujístanovy.
 9. Rozhodnutí o zmocnění ke vzetí účastnických cenných papírů z oběhu a tomuodpovídající úprava stanov.
 10. Rozhodnutí o změnách stanov, zejména za účelem dosažení souladu se změnamizákonných ustanovení - zákon o změně zákona o akciových společnostech(Aktienrechts-Änderungsgesetz) z roku 2009.
 11. Rozhodnutí o převzetí části podniku „Division Group Large Corporate Austria undGroup Real Estate und Leasing Austria" společnosti Erste Bank deroesterreichischen Sparkassen AG, FN 286283 f, jako převádějící společnosti cestouuniverzální sukcese společností Erste Group Bank AG, FN 33209 m, jakonástupnickou společností, bez přidělení akcií nástupnické společnosti a o souhlasu se smlouvou o rozdělení a převzetí ze dne 16. 3. 2010.

PODKLADY K VALNÉ HROMADĚ
Následující podklady jsou akcionářům a majitelům účastnických cenných papírů k nahlédnutí
nejpozději od 21. dubna 2010 v obchodních prostorách sídla společnosti (Kassensaal), 1010
Vídeň, Graben 21:

 • účetní závěrka se zprávou představenstva o hospodaření,
 • zpráva o Corporate-Governance,
 • konsolidovaná účetní závěrka a konsolidovaná zpráva o hospodaření,
 • návrh na rozdělení zisku,
 • zpráva dozorčí rady, a to vždy za účetní období 2009,
 • návrhy usnesení k bodům programu č. 2-9,
 • stanovy s vyznačením navrhovaných změn,
 • prohlášení kandidátů pro volbu členů dozorčí rady k bodu programu č. 5 podle § 87 odst. 2 AktG (rakouský zákon o akciových společnostech),
 • přehled údajů podle § 270 odst. 1a UGB (rakouský zákon o podnikání) k bodu programuč. 6,
 • zpráva představenstva o vyloučení předkupního práva k bodu programu č. 7.

 

Tyto podklady, jakož i úplný text této pozvánky na valnou hromadu a formulář pro udělení a
odvolání plné moci podle § 114 AktG, jsou dostupné nejpozději od 21. dubna 2010 také na
internetových stránkách www.erstegroup.com/hauptversammlung a budou k dispozici na
valné hromadě.

Následující podklady k bodu programu č. 9 jsou akcionářům a majitelům účastnických
cenných papírů k nahlédnutí od 3. dubna 2010 v obchodních prostorách sídla společnosti
(Kassensaal), 1010 Vídeň, Graben 21:

 • smlouva o rozdělení a převzetí ze dne 16. 3. 2010,
 • společná zpráva představenstva společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG a představenstva společnosti Erste Group Bank AG podle § 4 SpaltG(rakouského zákona o rozdělení),
 • kontrolní zpráva řádně ustanoveného znalce pro otázky rozdělení („Spaltungsprüfer") podle § 5 SpaltG,
 • kontrolní zpráva dozorčí rady společnosti Erste Group Bank AG podle § 6 SpaltG,
 • kontrolní zpráva dozorčí rady společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG podle § 6 SpaltG.

 

Tyto podklady jsou od 3. dubna 2010 dostupné také na internetových stránkáchwww.erstegroup.com/hauptversammlung a budou k dispozici na valné hromadě.

 

Postup při účasti na valné hromadě pro zahraniční cenné papíry

 

Podrobnější informace včetně dokumentace nezbytné pro účast na ŘVH je možno nalézt na webových stránkách emitenta www.erstegroup.com/hauptversammlung . Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na řádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na radomir.vilimec@msystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 28.4.2010. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/docs/predpisy/TPP38.doc.

 

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na řádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společnostíErste Group Bank AG, přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti Erste Group Bank AG.

 

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že.od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na MVH blokovány.

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na ŘVH je stanoven na 1 000,- Kč/ klient za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.

Přiložený dokument ke stažení
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy