RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti KDYNIUM a. s. se bude konat 19.5.2010

Řádná valná hromada společnosti KDYNIUM a. s. se bude konat 19.5.2010

14.04.2010 12:53
Představenstvo společnosti KDYNIUM a. s. Sídlo: Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice IČ: 45357293 zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 19. května 2010 od 13.00 hodin v Brně, Heršpická 758/13 (zasedací místnost v sídle společnosti KAROSERIA a.s.)

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady.
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009.
  4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu představenstva na úhradu ztráty.
  5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2009, k návrhu na úhradu ztráty, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
  6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a způsobu úhrady ztráty za rok 2009.
  7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2010.
  8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
  9. Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o půjčce, uzavřené s ovládající společností.
  10. Závěr.


Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 12. květen 2010. Registrace akcionářů bude probíhat od 12.30 v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předloží originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předloží originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře-právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem.

Zástupce akcionáře předloží spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.

Řádná účetní závěrka za rok 2009, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění, a Výroční zpráva za rok 2009 budou pro akcionáře k nahlédnutí od 19. dubna 2010 v sídle společnosti, v pracovních dnech od 6.00 do 14.00 hodin, a dále i na internetové adrese www.kdynium.cz.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy