RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti Metrostav, a.s. se bude konat 10.5.2010

Řádná valná hromada společnosti Metrostav, a.s. se bude konat 10.5.2010

08.04.2010 10:35
Představenstvo akciové společnosti Metrostav a.s. Sídlo: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00 IČ: 00014915 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat v pondělí dne 10. května 2010 v 10.00 hodin´v konferenčním centru ve druhém nadzemním podlaží sídla společnosti v Praze 8, Koželužská 2246,

s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení.
 2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 3. Zpráva představenstva o současném stavu společnosti a jejím výhledu do budoucnosti.
 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
 5. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti a o návrhu na určení auditora pro účetní období končící 31.12.2010.
 6. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009.
 7. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty dividend za rok 2009.
 8. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období končící 31.12.2010.
 9. Rozhodnutí o změně formy akcií z akcií znějících na majitele na akcie znějící na jméno.
 10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (drobné úpravy provedené v souladu s novelou obchodního zákoníku a zvýšení počtu členů představenstva).
 11. Schválení smlouvy, na jejímž základě dojde k převodu části podniku společnosti (útvar Oddělení nemovitého majetku) na dceřinou společnost Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s.
 12. Volba členů orgánů společnosti.
 13. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti.
 14. Závěr.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 3.5.2010. Pouze ti akcionáři, kteří budou majiteli akcií k tomuto rozhodnému dni, mají právo účasti na valné hromadě a právo na této valné hromadě hlasovat.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy