RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. se bude konat 10.5.2010

Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. se bude konat 10.5.2010

07.04.2010 14:41
Představenstvo společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72 IČ: 47675748 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757 (dále také »společnost«) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat 10. května 2010 ve 13.30 hodin v sídle společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava zasedací místnost 1. poschodí

Pořad jednání řádné valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady.
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009, návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a příděludo jednotlivých fondů; zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.
  3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2009 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku, ke stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů a ke zprávě o vztazích mezi propojenýmiosobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
  4. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2009 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů.
  5. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2010.
  6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
  7. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
  8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
  9. Ukončení valné hromady.


Prezence akcionářů bude probíhat od 12.30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 3. květen 2010. Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři uvedení ve výpisu z centrální evidence, resp. registru emitenta, k rozhodnému dni, kterým je sedmý den předcházející konání valné hromady, jak plyne z § 184 odst. 3, věta třetí, obchodního zákoníku.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy