RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. se bude konat 13.5.2010

Valná hromada společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. se bude konat 13.5.2010

07.04.2010 14:30
Představenstvo akciové společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. Sídlo: Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 IČ: 49970607, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1246 svolává řádnou valnou hromadu na čtvrtek 13. května 2010 od 10.00 hodin do velké zasedací místnosti v sídle společnosti v Brně, Plynárenská 499/1,

s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů
  3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2009, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2009 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů a opřezkoumání zprávy představenstva ovztazích mezi propojenými osobami za rok 2009
  4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009, účetní závěrky za rok 2009, návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů
  5. Určení auditora k ověření účetní závěrky pro rok 2010
  6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
  7. Odvolání a volba členů dozorčí rady
  8. Závěr


Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle stanov společnosti 6. květen 2010. Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři uvedení ve výpisu z centrální evidence, resp. registru emitenta k rozhodnému dni.

Valné hromady jsou oprávněni zúčastnit se všichni akcionáři společnosti a jejich oprávnění zmocněnci, členové představenstva a dozorčí rady společnosti. Valné hromady jsou oprávněni se osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jejich jménem nebo prostřednictvím zástupce účastnit akcionáři mající zaknihované akcie na majitele a akcionáři mající zaknihované akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v centrální evidenci cenných papírů vedené Centrálním depozitářem, resp. Střediskem cenných papírů, k rozhodnému dni.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy