RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se bude konat 7.5.2010

Řádná valná hromada společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se bude konat 7.5.2010

07.04.2010 11:07
Představenstvo akciové společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 7. května 2010 od 13:00 hodin do hotelu Hilton Prague, Quinn Hotels Praha a.s., Pobřežní 1, 186 00 Praha 8

Pořad jednání řádné valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2009, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2009
 4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 5. Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2009
 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2009 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2009
 7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
 8. Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku
 9. Volba členů dozorčí rady společnosti
 10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
 11. Odvolání členů výboru pro audit
 12. Volba členů výboru pro audit
 13. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
 14. Závěr

 

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. duben 2010. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má u akcie na majitele ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost (pokud níže není uvedeno něco jiného), a u akcie na jméno ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovýchto akcionářů.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy