RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromady NEW WORLD RESOURCES N.V. se bude konat 27.4.2010

Řádná valná hromady NEW WORLD RESOURCES N.V. se bude konat 27.4.2010

01.04.2010 09:16
Datum konání VH : 27.04.2010 Čas konání VH : 10:00 Doba prezentace : Místo konání : hotel Dorint Adresa: Ulice:Stationsplein ZW 951 Město:Amsterdam

Program valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Výroční zpráva; řízení společnosti (corporate governance); účetní uzávěrka
  a. projednání výroční zprávy včetně způsobu řízení společnosti
  b. schválení účetní závěrky (hlasování)
  c. projednání politiky tvorby a rozdělování vlastního kapitálu a dividendové politiky
 3. Schválení jednání členů představenstva v uplynulém účetním období (hlasování)
 4. Opětovné jmenování členů představenstva (hlasování)
 5. Přijetí změny stanov (hlasování)
 6. Přijetí pravidel odměňování (hlasování)
 7. Zmocnění představenstva k nákupu vlastních akcií a/nebo nominálních práv k akciím (hlasování)
 8. Pověření představenstva k vydání (práv na nabytí) akcií (hlasování) 9. Pověření představenstva k vyloučení či omezení přednostních práv (hlasování)
 9. Opětovné jmenování externího auditora (hlasování)
 10. Závěr

Členové představenstva NWR považují návrhy uvedené v tomto oznámeni za návrhy v nejlepším zájmu NWR jako takové a jednomyslně doporučují akcionářům hlasovat pro jejich přijetí.

 

INFORMAČNÍ DOKUMENTY

Program valné hromady, vysvětlující sdělení k programu, dokumenty navrhované k úpravám a výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2009 (včetně informací podle par. 2:392 odst. 1 nizozemského občanského zákoníku) je možné nalézt na webových stránkách NWR (www.newworldresources.eu) a jsou též k dispozici k prostudování v sídle NWR na adrese: Jachthavenweg 109h, 1081 KM Amsterdam, Nizozemsko.

 

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ; POKYNY PRO HLASOVANÍ

Registrovaní akcionáři Kromě tohoto oznámení budou registrovaní akcionáři kontaktováni společností NWR přímo a bude se jich týkat alternativní postup, který bude zahrnovat odeslání příslušných formulářů společnosti NWR nejpozději 26. dubna 2010 do 9.00 hodin (SEC). Nicméně v případě, že jste akcie společnosti NWR získali prostřednictvím Londýnské burzy, Varšavské burzy nebo Burzy cenných papírů Praha, jste pravděpodobně vlastníky depozitních stvrzenek (DS) nebo nominálními vlastníky Kótovaných akcií (jak je definováno níže), a měli byste se tudíž řídit postupy, které jsou uvedeny v příslušných částech tohoto oznámení. Tyto postupy zahrnují kontaktování banky nebo obchodníka s cennými papíry, jehož prostřednictvím držíte své DS nebo Kótované akcie, vyplnění, podepsáni a odeslaní příslušných formulářů (případně včetně plných mocí a/nebo zmocnění pro vlastníky DS nebo nominální vlastníky Kótovaných akcií) v souladu s postupem v nich uvedeným. Nominální vlastníci akcií druhu A kótovaných na Londýnské burze reprezentovaných depozitními stvrzenkami ("DS") Vlastníci DS, kteří chtějí (i) svá hlasovací práva vykonávat písemně, (ii) zúčastnit se varné hromady a vykonávat svá hlasovací práva osobně nebo (iii) zmocnit k účasti na valné hromadě jinou osobu a vykonávat svá hlasovací práva jejím prostřednictvím, musejí kontaktovat banku nebo obchodníka s cennými papíry, jejichž prostřednictvím DS vlastní. Tato banka nebo obchodník s cennými papíry poskytnou vlastníkům DS dodatečné informace a potřebné formuláře. Formuláře prosím vyplňte, podepište a vraťte dle postupu v nich uvedeného. Přijímající instituce zajistí, aby tyto formuláře a/nebo v nich obsažené informace obdržela společnost NWR, a to nejpozději 26. dubna 2010 do 9.00 hodin (SEC).

 

Nominální vlastníci akcií druhu A kótovaných na Varšavské burze nebo na Burze cenných papírů Praha ("Kótované akcie") Nominální vlastníci Kótovaných akcií, kteří chtějí (i) svá hlasovací práva vykonávat písemně, (ii) zúčastnit se varné hromady a vykonávat svá hlasovací práva osobně nebo (iii) zmocnit k účasti na valné hromadě jinou osobu a vykonávat svá hlasovací práva jejím prostřednictvím, musejí kontaktovat banku nebo obchodníka s cennými papíry, jejichž prostřednictvím Kótované akcie vlastní. Tato banka nebo obchodník s cennými papíry poskytnou nominálním vlastníkům Kótovaných akcií dodatečné informace a potřebné formuláře. Formuláře prosím vyplňte, podepište a vraťte dle postupu v nich uvedeného.

 

Přijímající instituce zajistí, aby tyto formuláře a/nebo v nich obsažené informace obdržela společnost NWR, a to nejpozději 26. dubna 2010 do 9.00 hodin (SEČ). Náležitosti hlasování NWR stanovila pro registrované akcie rozhodný den na 7. dubna 2010, 23.59 hodin (SEC). Akcionáři, kteří budou k tomuto okamžiku uvedeni v seznamu akcionářů NWR, budou oprávněni hlasovat s akciemi, které k rozhodnému dni vlastní. NWR pro hlasování na varné hromadě nevyžaduje blokování akcií. NWR zajistila ve spolupráci s depozitáři a/nebo správci akcií NWR druhu A, aby rozhodný den pro nominální vlastníky Kótovaných akcií a vlastníky DS byl shodný, tj. 7. duben 2010, 23.59 hodin (SEC), a to v souladu s vnitřními zásadami, pravidly a postupy depozitářů, správců, obchodníků s cennými papíry, mandatárů nebo vypořádacích systémů, jejichž prostřednictvím své Kótované akcie nebo DS vlastní. Nominální vlastníci

 

Kótovaných akcií a vlastníci DS mohou, v závislosti na interních pravidlech, zásadách a zvyklostech správců, obchodníků s cennými papíry, mandatárů nebo vypořádacích systémů, jejichž prostřednictvím své Kótované akcie nebo DS vlastní, mít svůj účet během hlasováni zablokován. Ti, kdo se stanou nominálními vlastníky Kótovaných akcii nebo vlastníky DS později než v rozhodný den, nebudou moci svá hlasovací práva vykonat. Amsterdam, 31. března 2010 Představenstvo společnosti New World Resources N.V. OZNVH 1729731

Postup při účasti na valné hromadě pro zahraniční cenné papíry

Podrobnější informace včetně dokumentace nezbytné pro účast na MVH je možno nalézt na našich webových stránkách a na webových stránkách emitenta http:// http://phx.corporate-ir.net. Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na řádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na radomir.vilimec@msystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 13.4.2010. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/docs/predpisy/TPP38.doc.

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na řádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností NEW WORLD RESOURCES N.V., přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti NEW WORLD RESOURCES N.V..

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že.od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na ŘVH blokovány.

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na ŘVH je stanoven na 1 000,- Kč/ klient a za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.

Přiložený dokument ke stažení

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.