RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti Česká spořitelna, a.s. se bude konat 23.4.2010

Řádná valná hromada společnosti Česká spořitelna, a.s. se bude konat 23.4.2010

24.03.2010 12:12
Představenstvo společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82 svolává v souladu s ustanoveními § 184 a §184a obchodního zákoníku a čl. 9 odst.2 stanov společnosti Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U, která se bude konat v pátek 23. dubna 2010 od 10.00 hod., v sídle České spořitelny, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 1. patro, salonek č. 1

Program:

 

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítánímhlasů, další procedurální otázky
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce2009; informace o obchodním a finančním plánu na rok 2010
  4. Zpráva dozorčí rady za rok 2009
  5. Zpráva výboru pro audit za rok 2009
  6. Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2009, rozdělení zisku, odměňování členůpředstavenstva, dozorčí rady a výboru pro audit
  7. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2009
  8. Určení externího auditora pro rok 2010
  9. Změny ve složení orgánů společnosti
  10. Závěr

Zápis do listiny přítomných začíná v 09.00 hodin.
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 16. duben 2010 (tj. hlasovat na valné hromadě mohou osoby uvedené ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k 16. dubnu 2010, 24:00 hod.).

Akcionáři - fyzické osoby - se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři - právnické osoby - se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Zástupci akcionářů odevzdají písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen. Je-li ve Středisku cenných papírů zaregistrován správce akcií, musí se akcionář, který akcie do správy svěřil a který se chce valné hromady zúčastnit osobně, prokázat při zápisu do listiny přítomných výpisem z účtu majitele cenného papíru k rozhodnému dni.

V souladu s ustanovením § 66a odst. 9 a § 192 odst. 1 obchodního zákoníku jsou pro akcionáře k nahlédnutí Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a účetní závěrky v sídle společnosti, každou středu a pátek počínaje dnem 24.3.2010 do 23.4.2010 (10.00-12.00 hod).

V sídle společnosti a na jejích internetových stránkách (www.csas.cz) je zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Každý má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí.

 

Česká spořitelna, a.s.
představenstvo

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.