RM-SYSTÉM»Události»Zahájení insolvenčního řízení se společností SETUZA, a.s.

Zahájení insolvenčního řízení se společností SETUZA, a.s.

24.03.2010 12:09

Krajský soud v Ústí nad Labem
Národního odboje 1274
400 92 Ústí nad Labem

VYHLÁŠKA

I. Krajský soud v Ústí nad Labem oznamuje, že 23.03.2010 v 14.01 hodin bylo na
základě návrhu navrhovatele Sonchen Consulting Limited, Arch. Makarios III Ave.,
Neocleous Building 199, 3030 Limassol, zahájeno insolvenční řízení dlužníka SETUZA, a.s.,
IČ 46708707, Žukovova 100, 401 29 Ústí nad Labem.

II.Vyhláška byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku 23.03.2010 15:34 hodin a téhož dne
vyvěšena na úřední desce soudu s vyznačeným údajem o zveřejnění v insolvenčním rejstříku.
Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění této vyhlášky
v insolvenčním rejstříku.

III. Krajský soud v Ústí nad Labem vyzývá věřitele, kteří chtějí uplatnit své pohledávky
v zahájeném insolvenčním řízení dlužníka, aby u podepsaného soudu podali přihlášku na
formuláři, který je zveřejněn Ministerstvem spravedlnosti na internetových stránkách
portal.justice.cz. Přihlášku lze podat až do rozhodnutí o úpadku a je k ní nutno připojit listiny,
kterých se věřitel v přihlášce dovolává. Přihláška včetně příloh se podává dvojmo.
Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

IV. Soud vyzývá věřitele dlužníka, aby do 10 dnů ode dne zveřejnění vyhlášky
v insolvenčním rejstříku sdělili, zda jim není znám jakýkoliv majetek dlužníka či úkony
dlužníka, u kterých by bylo možno uplatnit neplatnost nebo neúčinnost. Pokud se věřitelé
nevyjádří, bude se předpokládat, že žádný majetek ani úkony dlužníka nebyly zjištěny.

Poučení: Proti této vyhlášce není odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 23.03.2010

Vlasta Vincencová
soudní tajemnice


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy