RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromady Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. se bude konat 21.4.2010

Řádná valná hromady Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. se bude konat 21.4.2010

18.03.2010 09:41
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Sídlo: Kroměříž, Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1147 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na středu 21. dubna 2010 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Muzea Kroměřížska, Velké náměstí 38, Kroměříž

Program jednání:

 1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů.
 2. Volba orgánů valné hromady, jednací a hlasovací řád.
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2009.
 4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2009.
 5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2009 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009.
 6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
 7. Pověření představenstva a. s. ke zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 210 obchodního zákoníku a článkem 9 stanov společnosti ode dne 21. dubna 2010 takto: - rok 2010 o 29 milionů Na zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva mohou
  být vydány akcie takto:
  - jmenovitá hodnota akcie: 1000,00 Kč
  - druh cenného papíru: kmenová akcie
  - podoba: listinná
  - forma: akcie na jméno
 8. Emisní kurz nových akcií vydaných při tomto zvýšení kapitálu lze splácet pouze nepeněžitými vklady. O ocenění nepeněžitého vkladu, kterým bude splácen emisní kurz akcií, rozhodne představenstvo společnosti na základě posudku znalce jmenovaného v souladu s obchodním zákoníkem. Důvodem pověření představenstva je záměr společnosti rozšiřovat podnikatelské aktivity o další lokality. Zvýšení nepeněžitými vklady bude prováděno výhradně vodohospodářským majetkem, souvisejícími stavbami a nemovitostmi včetně příslušenství ve shodě s předmětem podnikání společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
 9. Návrh na schválení zrušení usnesení mimořádné valné hromady ze dne 30. 12. 2008 o snížení základního kapitálu společnosti o hodnotu bezúplatně nabytých akcií na jméno ve výši 453 000,00 Kč od obce Podhradní Lhota ve smyslu § 161b), odst. 2, 3, 4 obchodního zákoníku. Důvodem navrhovaného zrušení usnesení je zánik povinnosti vrátit obci Podhradní Lhota historický majetek a nabýt zpět její akcie v důsledku zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 60 Co 537/2007 ze dne 29. 4. 2008 rozsudkem Nejvyššího soudu ČR č. j. 28 C do 3822/2008 ze dne 8. 9. 2009 a následného zastavení řízení po zpětvzetí žaloby žalobcem dne 24. 11. 2009.
 10. Návrh na schválení zrušení usnesení mimořádné valné hromady ze dne 30. 12. 2008 o změně stanov společnosti v důsledku schválení snížení základního kapitálu v článku 7 odst. 1 tak, že základní kapitál činí 778 391 000,00 Kč. Důvodem navrhovaného zrušení usnesení je zánik povinnosti vrátit obci Podhradní Lhota historický majetek a nabýt zpět její akcie v důsledku zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 60 Co 537/2007 ze dne 29. 4. 2008 rozsudkem Nejvyššího soudu ČR č. j. 28 Cdo 3822/2008 ze dne 8. 9. 2009 a zastavení řízení po zpětvzetí žaloby žalobcem dne 24. 11. 2009.
 11. Schválení zrušení vymezení výkonu hlasovacích práv akcionáře nejvyšším přípustným počtem hlasů a zároveň schválení změny stanov, a to jejich článku 20 odstavce 2 tak, že se vypouští odstavec 2 článku 20 bez náhrady ve znění: výkon hlasovacího práva akcionáře je vymezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 49 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.
 12. Zrušení vymezení hlasovacích práv nejvyšším přípustným počtem hlasů, a tím i změna stanov je navrhováno z důvodu uplatnění výkonu hlasovacích práv podle skutečné výše akcionářského podílu.
 13. Určení auditora pro účetní závěrku pro účetní období roku 2010 a 2011.
 14. Závěr.


Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin. Řádné valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je k rozhodnému dni 18. dubnu 2010 zapsán v registru emitenta ve Středisku cenných papírů nebo akcionář mající akcie na jméno, který je ke dni konání řádné valné hromady zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář-fyzická osoba - se prokáže průkazem totožnosti, zástupce navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Právnická osoba se může zúčastnit svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem a úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Zástupce akcionáře - obce - se na řádné valné hromadě prokáže svým platným dokladem totožnosti a usnesením městského nebo obecního zastupitelstva o pověření k zastupování města, obce na valné hromadě.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2009:

Zapsaný základní kapitál a. s. 778 844 tis. Kč
Aktiva celkem 1 313 281 tis. Kč
Pasiva celkem 1 313 281 tis. Kč
Výnosy celkem 262 678 tis. Kč
Náklady celkem 252 910 tis. Kč
Hospodářský výsledek po zdanění 9 768 tis. Kč

Výroční zpráva a. s. za rok 2009 včetně účetní závěrky je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 20. 3. do 20. 4. 2010, a to v době od 6.30 do 14.00 hodin.

Představenstvo společnosti


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy