RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. se bude konat 28.4.2010

Řádná valná hromada Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. se bude konat 28.4.2010

17.03.2010 13:39
Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., Sídlo: Praha 7-Holešovice, Ortenovo nám. 16, PSČ 170 04, IČ: 45273448 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze v oddíle B, vložce 1496 svolává tímto řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. dubna 2010 v 10.00 hodin v zasedací místnosti (číslo dveří 108) v budově SCZ České pošty, s. p. na adrese Praha 7-Holešovice, Ortenovo nám. 16, v Praze

Program řádné valné hromady:

 

 1. Zahájení a kontrola schopnosti usnášení.
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za rok 2009 včetně informace o řádné účetní závěrce,
 4. Zpráva o výroku auditora a Návrh na rozdělení zisku za rok 2009.
 5. Zpráva dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2009, ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na rozdělení zisku.
 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009.
 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém a dividend za rok 2009.
 8. Návrh a rozhodnutí o způsobu výplaty dividend za rok 2009.
 9. Volba člena dozorčí rady PTC Praha a.s.
 10. Určení auditora pro rok 2010.
 11. Závěr.


Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den a místě konání valné hromady od 9.00 hod. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři evidovaní ve Středisku cenných papírů jako majitelé akcií Poštovní tiskárny cenin Praha a. s. k rozhodnému dni, tj. k 21. dubnu 2010.

Prokazování totožnosti akcionářů a zástupců akcionářů probíhá při prezenci takto: Akcionář-fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zástupce akcionáře průkaz totožnosti a plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře-právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 6 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Není-li osobně přítomen statutární orgán akcionáře, prokáže se zástupce navíc plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Plné moci, výpisy z obchodního rejstříku a kopie výpisu z obchodního rejstříku akcionáři a zástupci akcionářů při prezenci odevzdají.


Ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku představenstvo společnosti oznamuje, že všechny smluvní vztahy Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. s propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31. 12. 2009 (v tis. Kč)

Aktiva celkem 97 086
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0

B. Dlouhodobý majetek 37 193

C. Oběžná aktiva 59 794

D. Časové rozlišení 99

Pasiva celkem 97 086

A. Vlastní kapitál 87 871

B. Cizí zdroje 9 147

C. Časové rozlišení 68

Provozní výnosy 68 720
Provozní náklady - 66 453
Zisk/ztráta z finančních operací - 77
Zisk před zdaněním 2 190
Zisk po zdanění 1 735

Řádná účetní závěrka za rok 2009 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66 obchodního zákoníku, Výroční zpráva společnosti za rok 2009 a Návrh na rozdělení zisku za rok 2009 jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti od 11. března 2009 v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod.

Představenstvo PTC Praha a. s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy