RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada RM-S HOLDING, a.s. se bude konat 26.3.2010

Mimořádná valná hromada RM-S HOLDING, a.s. se bude konat 26.3.2010

17.03.2010 13:32
Oznámení o konání mimořádné valné hromady RM-S HOLDING, a.s., Sídlo: Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, IČ: 00025500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495, která se bude konat dne 26. března 2010 od 10.00 hodin v budově J&T ve velké zasedací místnosti, ul. Pobřežní 297/14, Praha 8

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu,osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu
  2. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
  3. Závěr valné hromady


Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svého. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 19. březen 2010.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Při registraci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Je-li akcionářem nebo zmocněncem akcionáře právnická osoba, předloží také výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce nebo jiný doklad jej nahrazující.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.


Představenstvo společnosti


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy