RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada společnosti TATRA, a. s., se bude konat 26.3.2010

Valná hromada společnosti TATRA, a. s., se bude konat 26.3.2010

10.03.2010 13:42
Oznámení o konání mimořádné valné hromady TATRA, a. s., Sídlo: Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21, IČ: 45193444, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložka 309

Představenstvo svolává na základě žádosti akcionáře dle ustanovení § 181 zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a článku 18 stanov společnosti mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 26. března 2010 od 9.00 hodin v konferenční místnosti č. 304 objektu ev. č. 201 (úsek lidských zdrojů - budova při hlavním vstupu do areálu TATRA) v Kopřivnici

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
  3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  4. Udělení souhlasu ke smlouvě o zřízení zástavního práva k podniku
  5. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na mimořádné valné hromadě je 19. březen 2010. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta z evidence zaknihovaných cenných papírů.

Prezence akcionářů bude zahájena v den konání mimořádné valné hromady, tj. 26. března 2010 v 8.30 hodin v místě konání valné hromady.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, zejména zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Statutární orgán akcionáře a zástupce akcionáře-právnické osoby se prokazuje výpisem z obchodního rejstříku, který není starší tří měsíců. Akcionář-fyzická osoba, statutární orgán akcionáře-právnické osoby a zástupce akcionáře se dále prokazují platným průkazem totožnosti.


Představenstvo společnosti


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy