RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o svolání mimořádné valné hromady ArcelorMittal na 18.3.2010

Oznámení o svolání mimořádné valné hromady ArcelorMittal na 18.3.2010

03.03.2010 13:10
Představenstvo společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., Sídlo: Ostrava, Kunčice, Vratimovská čp. 689, PSČ 707 02, IČ: 45193258 svolává na žádost svého akcionáře, společnosti ArcelorMittal Holdings AG, IČ: CH-170.3.029.024-8 Zug, se sídlem Alpenstraße 15, Zug, Švýcarsko, v souladu s ustanovením § 181 odst. 1 obchodního zákoníku mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 18. března 2010 od 9.00 hod. v hotelovém domě KOVÁK v Ostravě-Kunčicích, Vratimovská 142

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
  3. Rozhodnutí mimořádné valné hromady o odvolání a volbě členů představenstva
  4. Rozhodnutí mimořádné valné hromady o změnách stanov
  5. Rozhodnutí mimořádné valné hromady podle § 67a obchodního zákoníku o udělení souhlasu se smlouvou o vkladu části podniku do základního kapitálu mezi ArcelorMittal Ostrava a.s. a ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.
  6. Závěr


Podstata navrhovaných změn stanov
Výše uvedený akcionář navrhuje změny stanov Společnosti, které reagují na změnu obchodního zákoníku provedenou zákonem č. 420/2009 Sb., a to: (i) V čl. 8 odst. 3 stanov navrhuje doplnit větu, která postaví najisto, že stanovy nevylučují ani neomezují aplikaci § 180 odst. 7 obchodního zákoníku v aktuálním znění. (ii) V čl. 8 odst. 5 stanov navrhuje upřesnit požadavek na plnou moc v souladu se stávajícím zněním § 184 odst. 4 obchodního zákoníku. (iii) Navrhuje zcela vypustit stávající čl. 8 odst. 6 stanov. (iv) Stávající čl. 14 odst. 7 stanov navrhuje nahradit textem shodného znění jako § 180 odst. 5 obchodního zákoníku.

 

Návrh změn stanov bude pro akcionáře k nahlédnutí od 3. března 2010 v sídle Společnosti v pracovních dnech vždy od 8.00 do 13.00 hodin a samozřejmě též při konání mimořádné valné hromady. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Smlouva o vkladu části podniku
Za účelem vytvořit podmínky pro možnost participace na projektech vedoucích ke snižování emisí, při jejichž realizaci lze získat bezplatné povolenky ve smyslu zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, se představenstvo Společnosti rozhodlo vyčlenit část podniku Společnosti zabývající se výrobou elektrickéenergie do 100% dceřiné společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., a to formou vkladu do základního kapitálu této společnosti.

 

Aby nebylo za tímto účelem nutné opakovaně v blízké době svolávat valnou hromadu, požádalo představenstvo společnost ArcelorMittal Holdings AG o souhlas s doplněním tohoto bodu na program na její žádost svolávané mimořádné valné hromady. Ta s tímto postupem vyjádřila souhlas.

 

Návrh smlouvy o vkladu bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí od 17. března 2010 v sídle Společnosti v pracovních dnech vždy od 8.00 do 13.00 hodin a samozřejmě též při konání mimořádné valné hromady.

 

Podmínky stanovené stanovami pro výkon hlasovacího práva: Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu Společnosti. Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

 

Právo účastnit se valné hromady mají jen akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta (Společnosti) vyhotoveného k rozhodnému dni, tj. k 11. březnu 2010. Změny vlastníků akcií, k nimž dojde po rozhodném dnu, nemají na právo účastnit se valné hromady žádný vliv.

 

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hod. Fyzické osoby předloží průkaz totožnosti a v případě zastupování akcionáře také písemnou plnou moc podepsanou akcionářem, přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen. Statutární orgán právnické osoby nebo jeho zástupce se prokáže průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce právnické osoby předloží kromě toho písemnou plnou moc k zastupování na této valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

 

Představenstvo společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy