RM-SYSTÉM»Události»Zpráva o hospodaření NWR za celý rok 2009 a informace o uzavřených smlouvách pro rok 2010

Zpráva o hospodaření NWR za celý rok 2009 a informace o uzavřených smlouvách pro rok 2010

04.02.2010 10:51
Amsterdam (3. února 2010) - Společnost New World Resources N.V. (dále jen „NWR“ nebo „společnost“), přední producent černého uhlí ve střední Evropě, dnes oznamuje údaje o dosažených objemech výroby a prodejů, údaje o dosažených cenách a stručnou informaci o hospodáření za rok 2009, jakož i údaje o objemu uzavřených smluv, průměrných prodejních cenách sjednaných k dnešnímu datu s odběrateli, a výhledová data o produkci a nákladech pro rok 2010.

Zpráva o hospodaření NWR za celý rok 2009

Dne 24. února 2010 zveřejní NWR své předběžné výsledky za celý rok končící datem 31. prosince 2009 a zároveň zveřejní i další podrobnosti.

 

Hotovostní náklady na těžbu v eurech na tunu zůstávaly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 stabilní ve srovnání s devíti měsíci do 30. září 2009. Celkové investiční náklady dosáhly v roce 2009 úrovně přibližně o 7 % vyšší, než byl předcházející výhled ve výši 234 milionů eur, především v důsledku kapitalizace výdajů souvisejících s programem optimalizace produktivity POP 2010, jelikož realizace probíhala oproti plánu rychleji.

 

Výsledky společnosti byly v souladu s finančními podmínkami (tzv. kovenanty), na základě neauditovaných účetních údajů vedení společnosti za rok 2009.

 

Informace o smlouvách pro rok 2010 1)

Vzhledem k bezprecedentnímu vývoji na trzích s ocelí, uhlím a koksem v roce 2009 i k současným růstovým tendencím na trhu s koksovatelným uhlím došlo k posunu v načasování vyjednávání smluv na dodávky koksovatelného uhlí. NWR se dohodla se svými odběrateli na stanovení dočasných cen ve smlouvách za první čtvrtletí roku 2010 a předpokládá projednání cen koksovatelného uhlí v březnu a dubnu 2010 pro smluvní období do skončení následujícího japonského účetního roku (JFY), který trvá od dubna do března. NWR je přesvědčena, že přechod od kalendářního roku k japonskému účetnímu roku při stanovování cen umožní společnosti nastavit smlouvy na dodávky koksovatelného uhlí tak, aby lépe odrážely a potenciálně využily vývoj ve standardních mezinárodních cenách uhlí.

 

K žádným změnám nedochází v časovém rámci pro smlouvy na dodávky energetického uhlí, které se budou nadále řídit kalendářním rokem, ani pro smlouvy na dodávky koksu, které zůstávají čtvrtletní.

 

Koksovatelné uhlí

Externí smlouvy na dodávky koksovatelného uhlí sjednané pro první čtvrtletí 2010 pokrývají nasmlouvané množství 1,5 milionu tun, což představuje přibližně 23 % předpokládaného ročního objemu produkce.

 

Průměrná smluvní cena dojednaná na koksovatelné uhlí pro první čtvrtletí 2010 je 103 eur za tunu, což znamená nárůst o 18 % ve srovnání s cenou 87 eur za tunu dosaženou v roce 2009. Navýšení ceny koksovatelného uhlí je v souladu se současnými tržními trendy a odráží nárůst produkce v ocelářském průmyslu ve střední a východní Evropě od konce roku 2009.

 

Energetické uhlí

Smlouvy na dodávky energetického uhlí pro celý rok 2010 pokrývají nasmlouvaný objem odpovídající 100 % předpokládaného ročního objemu produkce.

 

Průměrná smluvní cena palivového uhlí v roce 2010 je 63 eur za tunu, což představuje pokles o 13 % ve srovnání s cenou 72 eur dosaženou v roce 2009. Pokles ceny energetického uhlí odráží úpravu vysokých cen, kterých společnost NWR dosáhla v roce 2009, s ohledem na to, že se poptávka po energetickém uhlí ve střední a východní Evropě ještě nezotavila, především v důsledku zásob energetického uhlí nahromaděných v energetickém průmyslu v roce 2009.

 

Koks

Smlouvy na dodávky koksu pro první čtvrtletí roku 2010 pokrývají nasmlouvaný objem ve výši 266 tisíc tun, což představuje 27 % předpokládaného objemu roční produkce.

 

Průměrná smluvní cena koksu pro první čtvrtletí roku 2010 je 195 eur za tunu, což představuje nárůst o 29 % ve srovnání s cenou 149 eur za tunu v roce 2009. Je to důsledkem dalšího zlepšování situace na regionálních trzích s koksem a celkového oživení na světových trzích s koksem od konce roku 2009.

 

NWR dále poukazuje na to, že průměrné smluvní ceny jsou pouze orientační, neboť mohou být ovlivněny celou řadou faktorů, mezi něž mimo jiné patří kolísání směnných kurzů, kvalitativní mixy uhlí a načasování dodávek uhlí, či pružná ustanovení v jednotlivých smlouvách. Skutečně dosažené ceny se tak za dané období mohou odlišovat od ohlášených průměrných smluvních cen.

 

Výrobní cíle pro rok 2010

Na základě současného vývoje na trzích, očekávaných prodejů v tomto roce a současného stavu zásob nastavila společnost NWR spolu se svou těžební dceřinou společností OKD, a.s. (dále jen „OKD") a koksárenskou dceřinou společností OKK Koksovny, a.s. (dále jen „OKK") své výrobní cíle pro rok 2010 na 11 milionů tun uhlí a 1 milion tun koksu. NWR očekává, že z celkové produkce uhlí bude přibližně 60 procent tvořit koksovatelné uhlí a 40 procent energetické uhlí.

 

Výhled nákladů a investičních výdajů pro rok 2010

Dne 22. ledna oznámila NWR úspěšné dokončení vyjednávání s odborovými svazy v OKD. Na základě výsledků tohoto jednání a skutečnosti, že OKD představuje většinu zaměstnanců společnosti, NWR předpokládá, že celkové personální náklady zůstanou ve společnosti v roce 2010 stabilní ve srovnání s rokem 2009, při konstantním měnovém kurzu. NWR dále očekává navýšení výdajů společnosti za služby v důsledku nárůstu přepravních nákladů, které budou přeneseny na odběratele. Co se týče výdajů za materiály a energie, očekává NWR v roce 2010 citelný nárůst v důsledku zintenzivnění rozvoje těžby. Celkově NWR očekává v roce 2010 zvýšení celkových provozních nákladů ve srovnání s rokem 2009.

 

Vedle ročních investičních výdajů na údržbu ve výši 80 až 100 milionů eur má společnost určité investiční závazky související s optimalizačními programy skupiny ve výši přibližně 50 milionů eur, jež připadají na program optimalizace produktivity POP 2010 (odložené platby), a 35 milionů eur na program optimalizace koksoven COP 2010.

 

Očekávaný vývoj směnných kurzů v roce 2010

Veškeré výše uvedené ceny a náklady vycházejí ze směnného kurzu 24,50 Kč/euro. Vzhledem k tomu, že 60 procent našich dodavatelských smluv a většina našich nákladů je vedena v českých korunách, mohou změny směnného kurzu vést ke kolísání výše uvedených cen a nákladů.

 

V souladu s politikou společnosti chránit se před vlivy kolísání směnných kurzů pokrývají přibližně 43 procent veškerých rizik pro rok 2010 termínové kontrakty. Očekávané výnosy z prodeje společnosti NWR Energy pokryjí rozdíly z očekávaných rizik pro rok 2010.

 

Další podrobnosti o hospodářských výsledcích za rok 2009, o současném vývoji a výhledu pro stávající rok budou zveřejněny společně s výsledky za celý rok 2009 dne 24. února 2010.

 

Omezení zodpovědnosti a upozornění ohledně sdělení týkajících se budoucnosti a některých dalších oblastí

 

Některá sdělení v tomto dokumentu nejsou historická fakta, a je třeba k nim přistupovat jako ke „sdělením týkajícím se budoucnosti". Očekávání společnosti, její plány, finanční situace a obchodní strategie, sdělení týkající se kapitálových zdrojů, budoucích investic do rozvojových projektů a provozních výsledků mohou být sděleními, která se týkají budoucnosti. Sdělení týkající se budoucnosti je mimoto většinou možno identifikovat podle přítomnosti výrazů zaměřených do budoucnosti jako (ale ne pouze) „moci", „očekávat", „zamýšlet", „odhadovat", „předpokládat", „plánovat", „předvídat", „bude", „mohl by", „možná" „nebo" „pokračovat" nebo záporných tvarů těchto termínů, jejich obdob či jiných podobných slov. Jakkoli společnost věří, že očekávání, jež tato sdělení týkající se budoucnosti odrážejí, jsou oprávněná, nemůže zaručit, že se tato očekávání ukážou jako správná. Tato sdělení týkající se budoucnosti obsahují řadu rizik, nejistot a dalších faktorů, které mohou mít za následek, že výsledky budou ve skutečnosti jiné, než jaké byly v těchto sděleních implicitně nebo explicitně zmíněny, neboť se vztahují k událostem a závisejí na okolnostech, které v budoucnosti mohou, ale nemusejí nastat a mohou stát mimo možnosti společnosti NWR je kontrolovat nebo předvídat. Sdělení týkající se budoucnosti nejsou zárukou budoucích výsledků.

 

Mezi faktory, rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že skutečné výstupy a výsledky se budou od předpokladů lišit, patří především následující: rizika vyplývající z politických, ekonomických a společenských podmínek v České republice, Polsku a střední a východní Evropě; budoucí ceny a poptávka po produktech společnosti a po produktech jejích odběratelů; zásoby uhlí v dolech; životnost dolů společnosti; produkce uhlí; trendy v uhelném průmyslu a podmínky na tuzemském i mezinárodním trhu uhlí; rizika vyplývající z důlních provozů; budoucí rozvojové plány a kapitálové náklady; vztahy společnosti s jejími zákazníky a podmínky mající vliv na její odběratele; konkurence; výkonnost a náklady železniční či jiné dopravy; dostupnost odborníků a kvalifikovaných pracovníků, klimatické podmínky nebo škody způsobené katastrofami; rizika vyplývající z českých a polských zákonů, regulací a zdanění včetně zákonů, regulací, vyhlášek a rozhodnutí, kterými se uhelný průmysl řídí; prostředí, měnové a směnné nástroje týkající se českých a polských subjektů a jejich oficiální výklad uplatňovaný vládními nebo regulačními orgány a soudy; a rizika související s globálními ekonomickými podmínkami a globálním ekonomickým prostředím. Další rizikové faktory jsou popsány ve výroční zprávě společnosti.

 

Sdělení týkající se budoucnosti vyjadřují pouze stav platný k datu vzniku tohoto dokumentu. Společnost se výslovně zříká jakékoli povinnosti nebo závazku zveřejňovat jakékoli aktualizace nebo opravy jakýchkoli sdělení týkajících se budoucnosti obsažených v tomto dokumentu, které by měly mít za cíl vyjádření změn v očekáváních společnosti nebo změny v událostech, podmínkách, předpokladech nebo okolnostech, na nichž je příslušné tvrzení založeno, pokud by to nevyžadoval platný zákon.

 

Pro další informace se, prosím, obraťte na:

New World Resources N.V.
Oddělení vztahů s investory
Tel: +31 20 570 2270
E-mail: ir@nwrgroup.eu

Korporátní komunikace
Tel: +420 225 282 163
E-mail: petra.masinova@okd.cz

 

Bison & Rose
Vladimír Bystrov
Tel. +420 777 130 788
vladimir.bystrov@bisonrose.cz

 

Cook Communications
Joe Cook
Tel.: +420 602 683 230
joe.cook@cook-comm.com

 

Webové stránky: www.newworldresources.eu

 

 

 

 

 

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.