RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada společno ENERGOAQUA, a. s. se bude konat 12.2.2010

Mimořádná valná hromada společno ENERGOAQUA, a. s. se bude konat 12.2.2010

21.01.2010 10:26

Představenstvo obchodní společnosti

ENERGOAQUA, a.s.
Sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 334

s v o l á v á
na základě žádosti akcionáře
uvedeného v ust. § 181 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 12. února 2010 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti ENERGOAQUA, a.s.

Pořad jednání mimořádné valné hromady

  1. Zahájení.
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Odvolání a volba členů představenstva společnosti.
  4. Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením smlouvy o půjčce peněžních prostředků podle § 657 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kde osobou věřitele (půjčujícím) je společnost ENERGOAQUA, a.s., a dlužníkem (půjčujícím si) je společnost PROSPERITA holding, a.s., přičemž výše půjčky činí částku ve výši 50.000.000,- Kč.
  5. Závěr.


Pro posouzení, zda přítomné osoby jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z registru emitenta ve Středisku cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta. Registrace akcionářů bude zahájena ve 12.30 hodin v místě konání valné hromady. Fyzické osoby se prokážou platným občanským průkazem, případně pasem. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce právnické osoby odevzdá zároveň originál výpisu z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než šest měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude přílohou listiny přítomných akcionářů na valné hromadě.

Představenstvo ENERGOAQUA, a. s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy