RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada České exportní banky, a.s. se bude konat 10.12.2009

Řádná valná hromada České exportní banky, a.s. se bude konat 10.12.2009

09.11.2009 11:18
představenstvo České exportní banky, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČ 630 78 333, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042 (dále také „banka“ nebo „ČEB, a.s.“), tímto svolává řádnou valnou hromadu banky, která se bude konat dne 10. prosince 2009 od 9.30 hod. v sídle banky na adrese Praha 1, Vodičkova 34,

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných a usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených
  3. sčítáním hlasů
  4. Volba členů dozorčí rady
  5. Změna Stanov České exportní banky, a.s.
  6. Zřízení Výboru pro audit a jeho složení
  7. Informace o přijatém Kodexu správy a řízení České exportní banky, a.s.
  8. Ukončení valné hromady

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání
valné hromady.

Podstatou navrhovaných změn Stanov je především zřízení nového orgánu banky - výboru
pro audit v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně
některých zákonů, dále pak zapracování změn v souvislosti s nabytím účinnosti novely
zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění
zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu ve znění pozdějších předpisů, dle
které bude ČEB, a.s. podávat pouze roční informaci o podpořeném financování Poslanecké
sněmovně.

 

Návrh změn Stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle banky.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy