RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada AAA Auto Group N.V. se bude konat 6.11.2009

Mimořádná valná hromada AAA Auto Group N.V. se bude konat 6.11.2009

30.10.2009 10:31
Vážení akcionáři, v souladu s článkem 23 Stanov společnosti bychom Vás rádi pozvali na mimořádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat: 6. listopadu 2009 v 9:00 hodin CET ve World Meeting Center, Business Infrastructure Management Schiphol B.V., Tripod 3, 7. patro, Westelijke Randweg 43, 1118 CR Schiphol, Haarlemmermeer, Nizozemsko

Program:

1. Zahájení a úvodní oznámení
2. Odvolání neexekutivního člena představenstva
3. Závěr

Rozhodný den
Představenstvo rozhodlo, že na této mimořádné valné hromadě mají právo hlasovat a/nebo
se valné hromady účastnit ty osoby, které jsou ke dni 29. října 2009 po zpracování veškerých
transakcí (dále jen "Rozhodný den") zapsány v jednom z rejstříků určených
představenstvem, a které se zaregistrovaly v souladu s níže uvedenými pravidly. Za evidenci
držitelů akcií obchodovaných prostřednictvím evidence Euroclear Netherlands (dále jen
"Obchodované akcie") a dále ostatních akcií ("Neobchodované akcie") se považuje evidence
institucí přidružených ke Euroclear Netherlands z titulu Zákona o cenných papírech ("Wet
giraal effectenverkeer") a evidence v rejstříku akcionářů společnosti k Rozhodnému dni.

 

Podrobnější informace na internetových stránkách emitenta zde.

 

Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na mimořádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na radomir.vilimec@msystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 2.11.2009. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/docs/predpisy/TPP38.doc.

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na řádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností AAA Auto Group N.V., přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti AAA Auto Group N.V..

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že.od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na MVH blokovány.

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na MVH je stanoven na 1 000,- Kč/ klient a za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.

 

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.